Съдържание

Посетители

В момента има 184  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №966/2019

Изх. №3864(1)/11.12.2019 г.

Уведомление за изготвяне на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на кабелна линия за изграждане на улично осветление в местността „Гарата“ в землището на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА БЕЛИЦА

Прочети още...

Съобщение №965/2019

Изх. №3868(1)/09.12.2019 г.

Уведомление за проектно предложение „Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони“ по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейностите в сътрудничество на МИГ“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година

Възложител: СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАЗЛОГ“

Прочети още...

Съобщение №964/2019

Изх. №3827(1)/09.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 20910.12.4 в местността Зигвели по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: Е. К. Н.

Прочети още...

Съобщение №963/2019

Изх. №3821(1)/09.12.2019 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП)- изменение на плана за застрояване (ПЗ) на имот с идентификатор 00134.32.215, местност Чуката по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Изгрев, община Благоевград с цел образуване на 6 (шест) броя нови имота с предназначения за „жилищно строителство; 1 (един) брой нов имот с предназначение за „жилищно строителство и трафопост“ и 1 (един) брой нов имот с предназначение „за път за собствени нужди“, осигуряващ достъп до новообразувания имот и допълващо застрояване – гаражи в новообразуваните имоти.

Възложител: Й. С. Г.

Прочети още...

Съобщение №962/2019

Изх. №3820(1)/09.12.2019 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП)- изменение на плана за застрояване (ПЗ) на имот с идентификатор 00134.32.215, местност Чуката по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Изгрев, община Благоевград с цел образуване на 6 (шест) броя нови имота с предназначения за „жилищно строителство; 1 (един) брой нов имот с предназначение за „жилищно строителство и трафопост“ и 1 (един) брой нов имот с предназначение „за път за собствени нужди“, осигуряващ достъп до новообразувания имот и допълващо застрояване – гаражи в новообразуваните имоти.

Възложител: М. С. Я.

Прочети още...

Съобщение №961/2019

Изх. №3698(3)/09.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Уширение на мост над река Канина“, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА ГЪРМЕН

Прочети още...

Съобщение №960/2019

Изх. №1056(7)/09.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 02676.11.60, местност Грамадето по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Възложител: И. Г. К.

Прочети още...