Съдържание

Посетители

В момента има 136  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1108/2020

Изх. №4016(1)/30.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност до 1 МW върху покриви на сгради и прилежащ терен в поземлен имот с идентификатор 65334.94.9 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: Д. Д., К. Д.

Прочети още...

Съобщение №1107/2020

Изх. №4013(1)/30.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Рехабилитация на общински път BLG1240 /І-1, Сандански-Кулата/ - ж. п. гара Сандански, (бул. „Европа“) в следните участъци: Участък 1: от кръстовище с главен път І-1 (Е-79) до пътен възел Сандански на АМ „Струма“, гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Прочети още...

Съобщение №1106/2020

Изх. №3996(1)/30.12.2020 г.

Уведомление за изготвяне на проект на Подробен устройствен план – изменение на Плана за застрояване (ПУП – изменение ПЗ) за имот с идентификатор 04279.310.3467 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с предназначение „за вилно строителство“ с цел образуване два броя нови имота.

възложител: Е. М.

Прочети още...

Съобщение №1105/2020

Изх. №3995(1)/30.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство, реконструкция и промяна предназначението на помещения, находящи се в сграда с идентификатор 02676.89.31.9, изградена в поземлен имот с идентификатор 02676.89.31 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

възложител: „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ

Прочети още...

Съобщение №1104/2020

Изх. №3966(1)/30.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на комплексна автоснабдителна станция – бензиностанция и газстанция в УПИ VІІІ607, кв. 4 по плана на Коларово, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „СТАНДАРТ ОЙЛ И ГАЗ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1103/2020

Изх. №3855(3)/30.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на търговски обект в поземлен имот с идентификатор 05606.35.88 в местността Ръждавица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: К. Р.

Прочети още...

Съобщение №1102/2020

Изх. №3809(3)/30.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на сепарираща инсталация на площадката на Регионално депо за неопасни отпадъци - Разлог, находящо се в поземлен имот с идентификатор 61813.242.188 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА РАЗЛОГ

Прочети още...