Съдържание

Посетители

В момента има 204  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2011 г.

30-ОС/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 30-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  Съгласувам инвестиционно предложение «Изграждане на къщи за гости», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение:  имот с №048037, местност “Голек”, землище на с. Марчево, община  Гърмен, област Благоевград, защитена зона  BG0001030 “Родопи - Западни”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

29-ОС/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 29-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  Съгласувам инвестиционно предложение «Складово - производствени дейности - склад за строителни материали и магазин», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение:  имот №023009, землище на с. Беласица, Община Петрич, Област Благоевград, защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

28-ОС/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 28-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  Съгласувам инвестиционно предложение «Изграждане на цех за производство на храна за домашни любимци», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение:  имот №038015, землище на с. Левуново, Община Сандански, Област Благоевгра, защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

27-ОС/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 27-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  Съгласувам инвестиционно предложение «Изграждане на 3 броя еднофамилни жилищни сгради за сезонно ползване», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение:  имот с №057291, местност “Чарка”, землище на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитени зони BG0002126 “Пирин Буфер” и BG0001021 “Река Места”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

25-ОС/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 25-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  Съгласувам инвестиционно предложение «Жилищно строителство», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение:  имот с №116050, местност “Масовец”, землище на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, защитена зона  BG0000366 “Кресна - Илинденци”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

24-ОС/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 24-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  Съгласувам инвестиционно предложение «Изграждане на къща за гости», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение:  имот с №034075, местност “Градец”, землище на с. Огняново, община  Гърмен, област Благоевград, защитена зона  BG0001030 “Родопи - Западни”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

23-ОС/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 23-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  Съгласувам инвестиционно предложение «Промяна на производствената дейност от дърводелски цех в цех за производство на скално-облицовъчни материали в УПИ ІІ – 075001 по плана на Стопански двор, местност «Седми километър», землище на с. Беласица, община Петрич, област Благоевград», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: : УПИ ІІ – 075001 по плана на Стопански двор, местност «Седми километър», землище на с. Беласица, община Петрич, област Благоевград, защитена зона BG00001023 “Рупите - Струмешница”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.