Съдържание

Посетители

В момента има 292  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2011 г.

22-ОС/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 22-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  Съгласувам Лесоустройствена програма на имот с кадастрален №109002, землище на с. Сушица, община Симитли, област Благоевград на територията на ДГС «Симитли» - РДГ гр. Благоевград, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: : имот №109002, местност «Узунска премка», землище на с. Сушица, община Симитли, област Благоевград, защитена зона BG0000366 “Кресна - Илинденци”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

21-ОС/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 21-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  Съгласувам Лесоустройствена програма на имот с кадастрален №109001, землище на с. Сушица, община Симитли, област Благоевград на територията на ДГС «Симитли» - РДГ гр. Благоевград, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение:  имот №109001, местност «Узунска премка», землище на с. Сушица, община Симитли, област Благоевград, защитена зона BG0000366 “Кресна - Илинденци”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

20-ОС/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 20-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  Съгласувам инвестиционно предложение “Канализация и третиране на отпадъчните води на с. Кулата”, землище на с. Кулата и с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение:  село Кулата (ЕКАТТЕ 40539), община Петрич и имот с №000270, местност “Чучулигово”, землище на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

19-ОС/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 19-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  Съгласувам инвестиционно предложение “Канализация с пречиствателно съоръжение с. Ключ”, землище на с. Ключ, община Петрич, област Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение:  село Ключ (ЕКАТТЕ 37349), община Петрич и поземлен имот с №089063, местност “Чаирлък”, землище на с. Ключ, община Петрич, област Благоевград

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

18-ОС/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 18-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  Съгласувам инвестиционно предложение «Изграждане на оранжериен комплекс», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение:  поземлен имот с №005073 в местността “Орехово поле”, землище на с. Долна Градешница, община Кресна, област Благоевград, защитена зона BG0002003 “Кресна”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

17-ОС/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 17-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  Съгласувам инвестиционно предложение «Жилищно строителство», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение:  имот с №057292, местност “Чарка”, землище на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитени зони BG0002126 “Пирин Буфер” и BG00001021 “Река Места”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението

16-ОС/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 16-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  Съгласувам инвестиционно предложение «Изграждане на автокъща», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение:  поземлен имот с идентификатор 17395.137.5 в местността “Заемджиков чифлик/Мочура”, землище на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението