Съдържание

Посетители

В момента има 155  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2011 г.

14-ОС/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 14-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  Съгласувам Лесоустройствен план на горите и земите, попадащи в имот №188015, землище на с. Градево, община Симитли, област Благоевград на територията на ДГС «Симитли» - РДГ гр. Благоевград, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение:  имот №188015, местността «Предел – чифтето», землище на с. Градево, община Симитли, област Благоевград, защитени зони BG0000366 “Кресна - Илинденци” и BG0002126 “Пирин Буфер”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението

13-ОС/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 13-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  Съгласувам инвестиционно предложение за: «Изграждане на 5 къщи за гости», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение:  имот №000659 в местността “Чешмата”, землище на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград, защитени зони BG0002098 “Рупите” и BG0001023 “Рупите - Струмешница”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението

12-ОС/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 12-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение за: «Изграждане на вилна сграда за собствени нужди», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №027167 в местността “Сарп Дере”, землище на с. Добротино, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитени зони BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” и BG0002126 “Пирин Буфер”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението

11-ОС/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 11-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение за “Изграждане на МВЕЦ “Годовица” на река Годовица (Радевска река)”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Рила - юг” с код BG0000630 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: Община Разлог, землище на с. Бачево, река Годовица (Радевска река)

тук може да изтеглите пълния текст на решението

10-ОС/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 10-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение за за «Засаждане на дървесен вид Paulownia tomentosa за добив на биомаса», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с №033029 в местността “Ормана”, землище на с. Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”

тук може да изтеглите пълния текст на решението

09-ОС/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 09-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение за «Изграждане на склад за промишлени стоки и автомивка», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №028002 в местността “Германци”, землище на с. Старчево, община Петрич, област Благоевград, защитени зони BG0002098 “Рупите” и BG0001023 “Рупите - Струмешница”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението

08-ОС/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 08-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение за «Жилищно строителство», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: част от имот с №004001 в местността “Думански брестове”, землище на с. Струма, община Сандански, област Благоевград, защитена зона BG0002098 “Рупите”

тук може да изтеглите пълния текст на решението