Съдържание

Посетители

В момента има 507  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2011 г.

07-ОС/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 07-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение за: «Изграждане на дърводелски цех и търговски обект», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с №010001 в местността “Айваз Тумба”, землище на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”

тук може да изтеглите пълния текст на решението

05-ОС/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 05-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение за: «Жилищно строителство», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с №080009 в местността “Реката”, землище на с. Кърланово, община Сандански, област Благоевград, защитени зони BG0002072 “Мелнишки пирамиди” и BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението

04-ОС/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 04-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение за застрояване на имот №004028 в местността “Червената чешма”, землище на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград за фотоволтаична централа с максимална мощност от 1800 kW, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с №004028 в местността “Червената чешма”, землище на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”

тук може да изтеглите пълния текст на решението

03-ОС/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 03-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение за «Изграждане на тенис корт и двуетажна обслужваща сграда», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 47754.1.51 в местността “Самовила”, землище на гр. Мелник, община Сандански, област Благоевград, защитени зони BG0002072 “Мелнишки пирамиди” и BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението

02-ОС/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 02-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение за «Вилно строителство», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 61813.618.943 в местността “Мразеница”, землище на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград, защитена зона BG0000630 “Рила - юг”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението

01-ОС/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 01-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение за: «Изграждане на зеленчукова борса за производители», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имоти с №100048 и №100044 в местността “Германско летище-1”, землище на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград, защитена зона BG0002098 “Рупите”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението