Съдържание

Посетители

В момента има 314  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2011 г.

38-ОС/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 38-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на еднофамилна жилищна сграда”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин – Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Местоположение: поземлен имот с номер 006062 в местността „Мечкарката”, землище на село Лиляново, общ. Сандански, обл. Благоевград

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

37-ОС/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 37-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на кравеферма”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от Европейската екологичната мрежа „НАТУРА 2000”

Местоположение:  град Симитли (ЕКАТТЕ 66460), община Симитли, поземлен имот с №020005, местност “Кантона”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

35-ОС/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 35-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  Съгласувам Лесоустройствен проект (ЛУП) на горите и голите горски площи собственост на община Сандански, област Благоевград, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение:  Настоящия ЛУП, обхваща общинските гори в землищата на с. Голешево, с. Горно Спанчево, с. Златолист, с. Калиманци, с. Петрово, с. Пирин, с. Яново от териториалния обхват на ДГС «Катунци» в границите на община Сандански, област Благоевград, защитени зони BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш”, BG0002072 “Мелнишки пирамиди”, BG0002078 “Славянка” и BG0002126 “Пирин Буфер”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

36-ОС/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 36 - ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

 

Р Е Ш И Х: да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Огражден” на река Лебница с водовземане на кота 525.0 м и водоползване на кота 307.0 м в землището на с. Яково, общ. Петрич, обл. Благоевград”, което се очаква да окаже значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000224 „Огражден – Малешево” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000”.

Местоположение: река Лебница и поземлени имоти в землището на село Яково, община Петрич, област Благоевград

тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

33-ОС/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 33-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  Съгласувам инвестиционно предложение «Изграждане на 3 броя жилищни сгради», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение:  имот с №000247, местност “Селището”, землище на с. Буково, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитени зони BG0002076 “Места” и BG0001021 “Река Места”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

32-ОС/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 32-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  Съгласувам инвестиционно предложение «Едноетажно пристрояване към съществуваща вилна сграда», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение:  имот №000703, местност „Попина лъка”, землище на с. Лиляново, Община Сандански,  Област Благоевград, защитени зони BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” и BG0002126 “Пирин Буфер”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

31-ОС/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 31-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х:  Съгласувам инвестиционно предложение «Изграждане на жилищна сграда», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение:  имот с №013003, местност “Герена”, землище на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград, защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.