Съдържание

Посетители

В момента има 383  гости и няма потребители и в сайта

Решения за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие

Решение №24-ОС/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е №24-ОС/2024 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 17395.172.6, местност Ташков мост по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел отреждането му „За склад за селскостопанска техника“ и ПУП – ПЗ за поземлен имот с идентификатор 17395.172.15, местност Ташков мост по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел отреждането му „За склад за селскостопанска техника“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлени имоти с идентификатори 17395.172.6, 17395.172.15, местност Ташков мост по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград.

Възложител: В. Ш.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №23-ОС/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е №23-ОС/2024 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 87802.12.266, местност Папаз чаир по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 87802.12.266, местност Папаз чаир по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград (КККР на с. Попови ливади); защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ и BG0002126 „Пирин Буфер“.

Възложител: Н. М.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №22-ОС/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е №22-ОС/2024 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на складова база за селскостопанска продукция в поземлен имот с идентификатор 43181.3.111 в местността Бисерска лъка по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лебница, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 43181.3.111 в местността Бисерска лъка по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лебница, община Сандански, област Благоевград (КККР на с. Лебница); защитена зона BG0002098 „Рупите“.

Възложител: З. П.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №21-ОС/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е №21-ОС/2024 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 87802.10.120, местност Папаз чаир по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 87802.10.120, местност Папаз чаир по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград (КККР на с. Попови ливади); защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ и BG0002126 „Пирин Буфер“.

Възложител: В. С.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №20-ОС/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е №20-ОС/2024 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 87802.53.34, 87802.53.35 и 87802.53.36, местност Батачкото по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел предвиждане на устройствен режим „жилищна зона с малка височина“, с устройствен режим „Жм“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлени имоти с идентификатори 87802.53.34, 87802.53.35 и 87802.53.36, местност Батачкото по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград (КККР на с. Попови ливади); защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ и BG0002126 „Пирин Буфер“.

Възложител: „ЛОНАТУР“

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №19-ОС/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е №19-ОС/2024 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Изменение и разширение на инвестиционно предложение инвестиционно предложение „Изграждане на приемно-предавателна станция“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: част (250 кв. м) от поземлен имот с идентификатор 47189.88.28 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград.

Възложител: „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №18-ОС/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е №18-ОС/2024 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Изменение и разширение на инвестиционно предложение „Изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване на винени лозя в землището на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, вкл. местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002072 „Мелнишки пирамиди” за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлени имоти с идентификатори: 44121.30.50, 44121.30.52, 44121.31.3, 44121.31.5, 44121.31.17, 44121.67.29, 44121.203.38, 44121.28.3, 44121.28.6, 44121.28.10, 44121.28.11, 44121.28.12, 44121.28.16, 44121.28.17, 44121.28.48, 44121.30.25, 44121.30.26, 44121.30.27, 44121.30.29, 44121.30.61, 44121.217.2, 44121.217.3, 44121.217.4, 44121.40.32, 44121.210.5 по КККР на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград.

Възложител: „ЛОЗЕНИЦА 2018“ ООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.