Съдържание

Посетители

В момента има 256  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №57/2018

Изх. №219(2)/29.01.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на базова станция BLG165_ILINDEN в имот с номер 080011 в местността Кена Могила, землище на с. Илинден, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител:„БУЛСАТКОМ“ ЕАД

Прочети още...

Съобщение №56/2018

Изх. №214(2)/29.01.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на къща за гости, заведение за обществено хранене, търговски обект и паркинг в имот № 034085, местност „Градец“, землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител:ЕТ „МИРАЖ - ВИЛИ КУРТОВА“ ЕИК 811123567

Прочети още...

Съобщение №55/2018

Изх. №208(1)/29.01.2018 г.

инвестиционно предложение “Промяна предназначението на част от втори жилищен етаж на сграда в УПИ ХIII-258 от кв. 16 по плана на с. Буково, община Гоце Делчев, област Благоевград в стоматологичен кабинет“

Възложител: АЛИ АТИП

Прочети още...

Съобщение №54/2018

Изх. №190(2)/29.01.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на контролно-диагностичен пункт и офиси в имот с № 008001, землище на с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград “.

Възложител:ГЕОРГИ ГАЙДАЖИЕВ

Прочети още...

Съобщение №53/2018

Изх. №156(1)/29.01.2018 г.

Инвестиционно предложение “Изграждане на център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в поземлен имот с идентификатор 04279.603.105 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НАЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Прочети още...

Съобщение №52/2018

Изх. №23(3)/29.01.2018 г.

уведомление за „Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за имот с идентификатор 04279.28.119, местност „Карамихайлов бунар – Ш.44“ по кадастралната карта на Благоевград за промяна предназначението от „нива“ за „жилищно строителство“

Възложител: „ТРАНС БОВЕ“ ЕООД, ЕИК202171920

Прочети още...

Съобщение №51/2018

Изх. №3885(5)/29.01.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на една вилна сграда в имот с № 019042 в землището на с. Еленово, община Благоевград, община Благоевград“

Възложител: „УНИК ГОЛД ГРУП“ ЕООД, ЕИК811183258

Прочети още...