Съдържание

Посетители

В момента има 381  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №36/2018

Изх. № 123(1)/18.01.2018 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Разширение на дейност - магазин със склад за строителни материали в поземлен имот с идентификатор 56126.236.21 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград чрез обединение н поземлен имот с идентификатор 56126.236.21 по одобрената КККР на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител:„ЧАВА“ ООД ЕИК 101668295

Прочети още...

Съобщение №35/2018

Изх. № 108(1)/18.01.2018 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Разширение на дейност „Складово - производствени дейности - склад за промишлени стоки и автомивка“ в поземлен имот с идентификатор 69119.28.2 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Старчево, община Петрич, област Благоевград, като вместо автомивка в имота се изгради автосервиз“

Възложител:АНТОН КОСТАДИНОВ

Прочети още...

Съобщение №34/2018

Изх. № 102(1)/18.01.2018 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на улици, водопровод и канализация в кв. 655, местност Габавица в землището на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител:ОБЩИНА РАЗЛОГ

Прочети още...

Съобщение №33/2018

Изх. № 81(1)/18.01.2018 г.

уведомление за „Проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за поземлен имот с номер 133026 в местността Разпот, землище на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград с отреждане „за жилищно строителство“

Възложител:НАЙЛЕ КЪДРЕВА

Прочети още...

Съобщение №32/2018

Изх. № 78(1)/18.01.2018 г.

уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка в имот с № 039016, местност „Юрта“, землище на с. Селище, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: КАТЯ МИРЧЕВА

Прочети още...

Съобщение №31/2018

Изх. № 4015(4)/18.01.2018 г.

уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на печатница за рекламни материали в УПИ І-091014 и имот №091013 в землището на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „АЙ ПРИНТ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №30/2018

Изх. № 3114(6)/18.01.2018 г.

проект за Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) в обхват поземлен имот № 009034, местност „Диновица“, землище на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на устройствена зона за „Жилищно строителство“

Възложител: ЯВОР ГЕБОВ

Прочети още...