Съдържание

Посетители

В момента има 242  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №50/2018

Изх. №179(1)/24.01.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на складове за промишлени стоки в поземлени имоти с идентификатори 65334.202.77, 65334.202.78, 65334.202.134 и 65334.202.78 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител:АНИ ПАРАШКЕВОВА

Прочети още...

Съобщение №49/2018

Изх. №151(1)/24.01.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на покривна фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност 30 kW в поземлен имот с идентификатор 03504.402.717 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“

Възложител:НИКОЛАЙ ЧОРБАДЖИЕВ

Прочети още...

Съобщение №48/2018

Изх. №117(1)/24.01.2018 г.

инвестиционно предложение „Рехабилитация на републикански път BLG III-1008-/I-1/ Струмяни- Микрево- Раздол, Клепало- граница с Македония от км 0+00 (отклоняване на дясно при км 417+100 на Главен път Е 79; ОТ 98 по Регулационния и кадастрален план на с. Струмяни) до км 0+495 (начало мост на р. Струма) в териториалния обхват на с. Струмяни и от км 0+917 (ОТ 18) до км 1+731 (ОТ 320) по ПУП на с. Микрево, одобрен със Заповед №87 от 1994 г. с подмяна на подземни проводи“

Възложител:ОБЩИНА СТРУМЯНИ

Прочети още...

Съобщение №47/2018

Изх. №163(1)/23.01.2018 г.

Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за имот с №83.453 по плана на новообразуваните имоти на местност „Зимниците“, землище на с. Дъбрава, община Благоевград за промяна предназначението от „нива“ за „вилно строителство“.

Възложител:ЙОРДАН ТУМБЕВ

Прочети още...

Съобщение №46/2018

Изх. №126(1)/23.01.2018 г.

уведомление за изготвяне на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП - ПЗ) – за поземлени имот №132001 в землището на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград с отреждане за селскостопански сгради за отглеждане на животни“

Възложител:„МЛЕЧНА ЛОГИСТИКА“ ЕООД, ЕИК 202160475

Прочети още...

Съобщение №45/2018

Изх. №3825(3)/23.01.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на склад за съхранение на селскостопанска продукция в поземлен имот с идентификатор 17395.177.5, находящ се в местността Текето по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител:МАРИЯ БОЗУКОВА

Прочети още...

Съобщение №44/2018

Изх. №199(1)/22.01.2018 г.

инвестиционно предложение “Преустройство на училище в център за настаняване от семеен тип, находящ се кв.15, по регулационния план на с. Сливница, община Кресна, област Благоевград“

Възложител:ОБЩИНА КРЕСНА

Прочети още...