Съдържание

Посетители

В момента има 222  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2022

Съобщение №1591/2022

Изх. №4893(4)/19.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия от възобновяеми източници с мощност до 1 МW в поземлен имот с пл. №36, кв. 2 по плана на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „ВИКТОРИО“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1590/2022

Изх. №5196(1)/16.12.2022 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 43863.1.479 по КК и КР на с. Лисия, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА П. Ц.

Прочети още...

Съобщение №1589/2022

Изх. №5155(1)/16.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници с обща инсталирана мощност до 30 kW върху покрива на съществуваща жилищна сграда и в прилежащия ѝ терен в УПИ VI - 470, кв. 37 по плана на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

възложител: И. Н.

Прочети още...

Съобщение №1588/2022

Изх. №3741(3)/16.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на съоръжение за укрепване на десния бряг на дере в землището на гр. Кресна в участък от ПК 775+25 до ПК 776+34 на Транзитен газопровод (ТГ) за Р. Гърция DN 700“

възложител: „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

Прочети още...

Съобщение №1587/2022

Изх. №4301(1)/15.12.2022 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на кабел 20 kV външно захранване за КТП - 1 - 20/0,4 kV - 50 kVа за ел.захранване на поземлен имот с идентификатор 04279.78.129, местност Герена по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „ЕЙ БИ ДИ ЕС ИНВЕСТ“ ООД

Прочети още...

Съобщение №1586/2022

Изх. №4977(1)/15.12.2022 г.

Уведомление за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива по части: 1. Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на кабелна линия СрН за нов трафопост за обект „складова база“ в поземлен имот с идентификатор 14492.5.201, местност Завоя по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград; 2. Инвестиционен проект за трафопост в обхвата на поземлен имот с идентификатор 14492.5.201, местност Завоя по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

възложител: „ТРАНСТРЕЙТ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1585/2022

Изх. №4116(3)/14.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на подпорна стена за укрепване на улица между о.т.299 а и о.т.299 в, кв. 261 – поземлен имот с идентификатор 17395.64.77 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Прочети още...