Съдържание

Посетители

В момента има 181  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2022

Съобщение №1584/2022

Изх. №3849(5)/14.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа с обща инсталирана мощност 2500 kW в поземлен имот с идентификатор 57176.79.354, местност Мухово по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „ПОЛЕНИЦА“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1583/2022

Изх. №5105(1)/13.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изменение на част от параметрите на инвестиционно предложение за складово производствени - дейности - склад за пакетирани нехранителни стоки и автосервиз в поземлен имот с идентификатор 56126.241.1 в местността Кумли по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител: А. О.

Прочети още...

Съобщение №1582/2022

Изх. №5093(1)/13.12.2022 г.

Уведомление за проект на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) в части: Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 24367.116.5 и 24367.116.6 в местността Ридо по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбрава, община Благоевград за промяна предназначението на имотите от „за складова база и офиси” в „за складова база, офиси и фотоволтаична централа“; Инвестиционен проект за фотоволтаична инсталация върху покрива на сграда с идентификатор 24367.116.6.2 и върху прилежащ терен на поземлен имот с идентификатор 24367.116.6 в местността Ридо по кадастралната карта на с. Дъбрава, община Благоевград

възложител: С. С., Е. Р.

Прочети още...

Съобщение №1581/2022

Изх. №5092(1)/13.12.2022 г.

Уведомление за проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.63.1 в местността Баларбаши - Бл.5 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „жилищно строителство“

възложител: С. Н. и др.

Прочети още...

Съобщение №1580/2022

Изх. №5091(1)/13.12.2022 г.

Уведомление за проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.51.1 в местността Баларбаши - Бл.8 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „жилищно строителство“

възложител: С. Н. и др.

Прочети още...

Съобщение №1579/2022

Изх. №5090(1)/13.12.2022 г.

Уведомление за проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 30702.78.370 в местността Черниците по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „обекти и съоръжения за стопанско и инфраструктурно обслужване - складове за промишлени стоки и ремонтна работилница“

възложител: А. Б.

Прочети още...

Съобщение №1578/2022

Изх. №5080(1)/13.12.2022 г.

Уведомление за изготвяне на проект за Подробен устройствен план - изменение на Плана за застрояване (ПУП - ИПЗ) на делба на поземлен имот с идентификатор 04279.63.6 в местността Баларбаши-Бл.5 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел образуване на пет нови поземлени имоти с проектни идентификатори 04279.63.64, 04279.63.65, 04279.63.66 и 04279.63.67 с предназначение „за жилищно строителство“ и поземлен имот с проектен идентификатор 04279.63.68 с предназначение „за алея“

възложител: В. В. и др.

Прочети още...