Съдържание

Посетители

В момента има 215  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2022

Съобщение №1577/2022

Изх. №5060(1)/13.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия от възобновяеми източници в УПИ XV, кв. 14 по плана на с. Склаве, община Сандански, област Благоевград“

възложител: Б. К.

Прочети още...

Съобщение №1576/2022

Изх. №5043(1)/13.12.2022 г.

Уведомление за проект на „Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на подземен електропровод - кабел до поземлен имот с идентификатор 62699.14.7 в местността Диновица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: М. Д.

Прочети още...

Съобщение №1575/2022

Изх. №5030(1)/13.12.2022 г.

Уведомление за проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с № 72.2500 по плана на новообразуваните имоти на местност Над махалата, землище на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „вилно строителство“

възложител: С. К.

Прочети още...

Съобщение №1574/2022

Изх. №5010(1)/13.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници с обща инсталирана мощност до 30 kW върху покрива на съществуваща еднофамилна жилищна сграда (сграда с идентификатор 65334.300.2585.1), находяща се в поземлен имот с идентификатор 65334.300.2585 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: Н. Д.

Прочети още...

Съобщение №1573/2022

Изх. №5023(1)/13.12.2022 г.

Уведомление инвестиционно предложение „Жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 02676.29.34 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

възложител: „АТ ХОУМ ИНВЕСТ“ ООД

Прочети още...

Съобщение №1572/2022

Изх. №4993(1)/13.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Кабелно електрозахранване - трасе на кабел СРН от съществуващ ЖР стълб на ВЕЛ 20 kV „Черниче“ до нов БКТП в поземлен имот с идентификатор 40052.28.85 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград“

възложител: „ГМ ТРЕЙД 2019“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1571/2022

Изх. №4968(1)/13.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на къща за гости в поземлен имот с идентификатор 65334.150.18 в местността Чинар куши по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: В. С.

Прочети още...