Съдържание

Посетители

В момента има 212  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2022

Съобщение №1563/2022

Изх. №4870(1)/09.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на пристройка към оранжерия с идентификатор 65334.121.12.4, находяща се в поземлен имот с идентификатор 65334.121.12 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „ЕКОПРО М“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1562/2022

Изх. №4867(1)/09.12.2022 г.

Уведомление за проект на „Подробен устройствен план - Плана за регулация (ПУП - ПР) за изменение на регулацията за УПИ І, кв.11 по плана на с. Гостун, община Банско, област Благоевград за образуване на два нови УПИ І с предназначение „За училище“ и УПИ V с предназначение „За административно и обществено обслужване“

възложител: ОБЩИНА БАНСКО

Прочети още...

Съобщение №1561/2022

Изх. №4689(1)/09.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Укрепване на свлачище на път ІV клас BLG1231 - /І-1/ - Сандански - Поленица - /BLG3232/“

възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Прочети още...

Съобщение №1560/2022

Изх. №4688(1)/09.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Южна дъга - гр. Сандански - І Етап: път за транспортен достъп до кв. „Изгрев“ от О.Т.78 (поземлен имот с идентификатор 65334.301.9537 по КККР на гр. Сандански - ул. „Стефан Стамболов“) през поземлени имоти с идентификатори 57176.28.206 и 57176.28.5 по КККР на с. Поленица, 65334.216.30 и 65334.131.9 по КККР на гр. Сандански с начин на трайно ползване „За второстепенна улица“ до улица с О.Т.64-64А (поземлен имот с идентификатор 56334.301.6356 по КККР на с. Поленица- ул. „Синаница“); ІІ Етап улица от О.Т.64 (поземлен имот с идентификатор 65334.301.6356 по КККР на гр. Сандански - ул. „Синаница“) през О.Т.64А, 50, 34, 5 до О.Т. (поземлен имот с идентификатор 65334.301.54 по КККР на гр. Сандански - ул. „Осогово“)“

възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Прочети още...

Съобщение №1559/2022

Изх. №4657(1)/09.12.2022 г.

Уведомление за „Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в поземлен имот с идентификатор 02676.182.14 в местността Валеов лом по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

възложител: „АТОН ПРОПЪРТИС“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1558/2022

Изх. №4994(1)/08.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници с обща инсталирана мощност до 10 kW върху покрива на съществуваща еднофамилна жилищна сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17395.51.501 в местността Казармата по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: М. К.

Прочети още...

Съобщение №1557/2022

Изх. №4971(1)/08.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 200 kW, монтирана върху покриви на сгради с идентификатори 56126.192.10.1, 56126.192.10.2 и 56126.192.10.4, разположени в поземлен имот с идентификатор 56126.192.10 в местността Омондрост - потоко по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител:„АРИС 05“ ООД

Прочети още...