Съдържание

Посетители

В момента има 264  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2022

Съобщение №1535/2022

Изх. №4359(3)/02.12.2022 г.

Уведомление за Проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на техническата инфраструктура за промяна на предназначението на поземлени имоти с проектни идентификатори 66460.375.33 и 66460.375.34 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли, община Симитли област Благоевград, представляващи част от поземлени имоти с идентификатори 66460.375.538 и 66460.375.550 в път с трайна настилка за транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 66460.375.30, местност Кантона по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград

възложител: „СОЛАР ГРУП 2021“ ООД

Прочети още...

Съобщение №1534/2022

Изх. №4803(1)/01.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 55539.100.176 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Пастра, община Рила, област Кюстендил“

възложител: Л. Д.

Прочети още...

Съобщение №1533/2022

Изх. №4801(1)/01.12.2022 г.

Уведомление за Горскостопанска програма за ПИ с идентификатори 62640.81.3 и 62640.75.25 по КК и КР на гр. Рибново, община Гърмен, област Благоевград

възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА У. М.

Прочети още...

Съобщение №1532/2022

Изх. №4800(1)/01.12.2022 г.

Уведомление за Горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 62640.84.3 по КК и КР на гр. Рибново, община Гърмен, област Благоевград.

възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА М. А.

Прочети още...

Съобщение №1531/2022

Изх. №4775(2)/01.12.2022 г.

Уведомление за Горскостопанска програма за ПИ с идентификатори 87802.38.33, 87802.38.46 по КК и КР на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград

възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА Х. Х.

Прочети още...

Съобщение №1530/2022

Изх. №4550(2)/01.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на външно кабелно електрозахранване с кабели НН за фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия с обща инсталирана мощност до 1000 kW в УПИ II-1437, кв. 18 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

възложител: Е. Т.

Прочети още...

Съобщение №1529/2022

Изх. №4525(3)/01.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на уличен водопровод за минерална вода с дължина 1300 м по плана на курорт „Огняновски минерални бани“, община Гърмен, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН

Прочети още...