Съдържание

Посетители

В момента има 156  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2022

Съобщение №1528/2022

Изх. №4282(4)/01.12.2022 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 21498.234.23 в местността Бельдо по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград от земеделска земя в „за обществено обслужване“ и „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 21498.234.23 в местността Бельдо по КККР на гр. Добринище, чрез преминаване през част от поземлен имот с идентификатор 21498.237.404 в местността Белдьо по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград“

възложител: „ЛЯП“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1527/2022

Изх. №4715(1)/30.11.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в поземлен имот с идентификатор 40052.1.323, местност Орловец по одобрените кадастрална кара и кадастрални регистри на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград“

възложител: „ТИМ СОЛАР“ ООД

Прочети още...

Съобщение №1526/2022

Изх. №4881(1)/30.11.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация на покрива на сградата на Общинска администрация - Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Прочети още...

Съобщение №1525/2022

Изх. №4874(1)/30.11.2022 г.

Уведомление за комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ следните самостоятелни части: 1. Подробен устройствен план (ПУП): Изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за УПИ IV-941.942, кв. 25 по плана на ЦГЧ - Благоевград, имот с идентификатор 04279.612.233 по кадастралната карта на Благоевград, с предназначение „за жилищно строителство” за привеждане на устройствената зона и устройствените показатели в съответствие с Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград, одобрен с Решение №27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград ново средно жилищно застрояване свързано със съществуващо застрояване в УПИ IV-944, кв. 25 по плана на ЦГЧ – Благоевград и Работен устройствен план (РУП) за УПИ IV-941.942, кв. 25 по плана на ЦГЧ - Благоевград, свързано със съществуващото застрояване в УПИ VI-944, кв. 25 по плана на ЦГЧ - Благоевград. 2. Инвестиционен проект за жилищна сграда в УПИ IV-941.942, кв. 25 по плана на ЦГЧ - Благоевград, имот с идентификатор 04279.612.233 по кадастралната карта на Благоевград - ново средно жилищно застрояване свързано със съществуващо застрояване в УПИ VI-944, кв. 25 по плана на ЦГЧ - Благоевград

възложител: А. Л. и др.

Прочети още...

Съобщение №1524/2022

Изх. №4861(1)/30.11.2022 г.

Уведомление за изменение на инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 04279.54.69, местност Шеиница-Ш.24 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: Д. П.

Прочети още...

Съобщение №1523/2022

Изх. №4855(1)/30.11.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.116.115 в местността Пенков чифлик - Ш.39 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: А. Л., Т. С.

Прочети още...

Съобщение №1522/2022

Изх. №4849(1)/30.11.2022 г.

Уведомление за изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на кабелна линия НН за външно електрозахранване на обект „Жилищна сграда с ателиета, офиси и гаражи“ в УПИ XVII, кв.279 по плана на гр. Банско (поземлен имот с идентификатор 02676.501.3576 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско), община Банско, област Благоевград“

възложител: „ФИШАРИ ТРЕЙДИНГ“ ООД

Прочети още...