Съдържание

Посетители

В момента има 321  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2012

Съобщение № 23/2012 г.

Инвестиционно предложение: „Преустройство на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 04279.613.459.2.41 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от магазин в заведение за бързо хранене“

Съобщение № 22/2012 г.

Инвестиционно предложение:„Изграждане на гъбарник в поземлен имот с идентификатор 02676.181.27, местност „Бареви блата“ по кадастралната карата на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение № 21/2012 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на дъненен праг при км 8+950 на обект „Корекция на р. Места от км 8+000 до км 11+700“, землище на община Гърмен и община Гоце Делчев, област Благоевград“

Съобщение № 20/2012 г.

Инвестиционно предложение: “Реконструкция и рехабилитация на път KNL 3180 (ІІІ – 107 Рила – Рилски манастир), км 13 + 336 – Падала, община Рила, област Кюстендил“

Съобщение № 19/2012 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на трафопост в поземлен имот с идентификатор 56126.45.123, местност „Неволница-лозята“ по КК на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение № 18/2012 г.

Инвестиционно предложение: “Възстановяване и благоустрояване на улици, междублокови пространства и зелени площи в гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение № 17/2012 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на водопровод за водоснабдяване на поземлен имот №062009, местност „Мучова чука“, землище на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград“