Съдържание

Посетители

В момента има 151  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2012

Съобщение № 16/2012 г.

Инвестиционно предложение: “Ремонт на втори етаж от съществуваща сграда, находяща се в УПИ ІV, ІVа и ІVб, местност „Мацкова градина“, землище на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград за производствено-складови нужди“

Съобщение № 15/2012 г.

Проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване (ПУП ПР и ПЗ) за УПИ 300029, 300031, 300012, 300004, 300032, 30027, стопански двор, местност „Горничето“, землище на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград за „Производствено-складови дейности, цех за новогодишна украса, битови сгради, складове, покрит паркинг и офиси

Съобщение № 14/2012 г.

Инвестиционно предложение “Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 61813.781.100, местност „Бойков рид“ по КК на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение № 13/2012 г.

Инвестиционно предложение “Къща за гости в УПИ ІVб - 029004, местност „Склавски път“, землище на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение № 12/2012 г.

Инвестиционно предложение “Къща за гости в УПИ ІVа -  029004, местност „Склавски път“, землище на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение № 11/2012 г.

Инвестиционно предложение “Изграждане на къщи за гости в УПИ V-119 с площ 1560 м2 и Х-123 с площ 1650 м2 в кв. 17 по плана на с. Старчево, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение № 10/2012 г.

Инвестиционно предложение “Изграждане на склад за еко и био горива и сграда за пазач и персонал“ в поземлен имот №000186 с площ 13,316 дка, землище на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград