Съдържание

Посетители

В момента има 260  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2012

Съобщение № 36/2012 г.

Инвестиционно предложение: „Инсталиране на приемно-предавателна станция за глас и/или данни към съществуваща GSM станция SO1646, разположена на покрива на асансьорната шахта на сграда с идентификатор 02676.501.3774.1 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград“

Съобщение № 35/2012 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на група къщи – 2 бр. къщи в УПИ 61813.593.173, местност „Кукурево“, землище на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение № 34/2012 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на две жилищни сгради в УПИ 61813.593.176, местност „Бетоловото“, землище на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение № 33/2012 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на спортни игрища и съоръжения, обслужваща сграда - допълващо застрояване, подпорни стени и ограда в УПИ VІ, имот с идентификатор 04279.617.86 в кв. 216 по плана на 2-ри микрорайон, гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение № 33/2012 г.

Инвестиционно предложение: „Реконструкция на съществуваща и доизграждане на около 7 км канализационна и водопроводна мрежа“ в регулационните граници на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, етап към Проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение № 32/2012 г.

Инвестиционно предложение: “Горскостопанска програма на частен горски имот с номер 61813.662.412 с площ 93,800 дка, землище на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград

Съобщение № 31/2012 г.

Инвестиционно предложение: “Производство на екологични горива, складова база и търговска дейност в поземлен имот №043036 с площ 1,255 дка, местност „Джурковица“, землище на с. Долно Драглище, община Разлог, област Благоевград“