Съдържание

Посетители

В момента има 231  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2012

Съобщение № 43/2012 г.

Горскостопанска програма на частен горски имот с номер 000120 в землището на с. Блатска с ЕКАТТЕ 04399, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград

Съобщение № 42/2012 г.

Съгласуване на проект „Разгледай, чуй и опитай Разлог“ по програма за развитие на селските райони

Съобщение № 41/2012 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на паркова зона, рехабилитация на улици и изграждане на велоалеи”

Съобщение № 40/2012 г.

Инвестиционно предложение: „Присъединяване на обект „Мобилна трошачомиячна, сортировъчна инсталация“ към електроразпределителната мрежа – изграждане на КТП – 200 кVА,20/0,4 кV, кабелна линия 20 кV до съществуваща ВЛ 20 кV“

Съобщение № 39/2012 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на автокъща и авторемонтна работилница“, предвидено да се реализира в поземлен имот с идентификатор 56126.420.15 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград

Съобщение № 38/2012 г.

Инвестиционно предложение: “Възстановяване и благоустрояване на улици, междублокови пространства и зелени площи в гр. Петрич – допълнение обект „Озеленяване на градски пейзаж и изграждане на детска площадка в кв. „Дълбошница“, парцел Х, кв. 156А по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение № 37/2012 г.

Инвестиционно предложение: „Инсталиране на приемно-предавателна станция за глас и/или данни към съществуваща GSM станция SO1615, разположена в поземлен имот с идентификатор 47754.1.263 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Мелник, общ. Сандански, обл. Благоевград“