Съдържание

Посетители

В момента има 108  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №985/2022

Изх. №3289(1)/03.08.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в поземлен имот с идентификатор 22246.56.9 в местността Премката по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Долна Рибница, община Петрич, област Благоевград“

възложител: Г. Н.

Прочети още...

Съобщение №984/2022

Изх. №3289(1)/03.08.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на поливен водопровод за УПИ I65334.300.2507, 65334.300.853, кв. 119 по плана на гр. Сандански (поземлен имот с идентификатор 65334.300.2507 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански), община Сандански, област Благоевград“

възложител: „БЕТОН“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №983/2022

Изх. №3287(1)/03.08.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.140.68 в местността Под черквата по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: С. С.

Прочети още...

Съобщение №982/2022

Изх. №3248(1)/03.08.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в имот с идентификатор 03294.121.42 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Беласица, община Петрич, област Благоевград“

възложител: К. Б.

Прочети още...

Съобщение №981/2022

Изх. №3244(1)/03.08.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХХХ В, пл. №270в, кв. 15 по плана на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

възложител: С. М.

Прочети още...

Съобщение №980/2022

Изх. №3229(1)/03.08.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане и монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност до 30 кW върху покрива на съществуващи сгради и прилежащи терени за всеки от УПИ ХI-75 и УПИ ХII-75, кв. 20 по плана на с. Струмешница, представляващи имоти с идентификатори 69941.500.127 и 69941.500.128 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на Струмешница, община Петрич, област Благоевград“

възложител: М. Р.

Прочети още...

Съобщение №979/2022

Изх. №3228(1)/03.08.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 кW – върху покрива на жилищна сграда и прилежащия терен на УПИ III-584, кв. 65 по плана на с. Катунци, община Сандански, област Благоевград“

възложител: К. Д.

Прочети още...