Съдържание

Посетители

В момента има 111  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №950/2022

Изх. №3148(1)/29.07.2022 г.

Уведомление за проект за “Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация (ИПР) за УПИ III, кв.10 по плана на с. Бело поле, община Благоевград с предназначение за „озеленяване“ с цел образуване на нов УПИ VI, отреден за имот с идентификатор 03664.501.158 с площ 484 кв. м (пл. № 158) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бело поле, община Благоевград (КККР на с. Бело поле) с предназначение за „жилищно строителство“ и План за застрояване (ПЗ) за новообразувания УПИ VI-501.158 (поземлен имот с идентификатор 03664.501.158 по КККР на с. Бело поле) – ново свободно жилищно застрояване

възложител: К. А.

Прочети още...

Съобщение №949/2022

Изх. №3131(1)/29.07.2022 г.

Уведомление за проект на „Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация (ИПР) и плана за улична регулация (ПУР) с цел разделяне на УПИ I, кв. 123 по плана на гр. Банско и образуване на 4 (четири) нови УПИ“

възложител: ОБЩИНА БАНСКО

Прочети още...

Съобщение №948/2022

Изх. №3115(1)/29.07.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда, гараж и плътна ограда в УПИ ІХ-695, кв. 68 по плана на с. Мурсалево, община Кочериново, област Кюстендил“

възложител: К. Г.

Прочети още...

Съобщение №947/2022

Изх. №3095(1)/29.07.2022 г.

Уведомление за проект за изменение на “Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ I-18, кв. 8 по плана на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: Г. К.

Прочети още...

Съобщение №946/2022

Изх. №2581(5)/29.07.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Текущ ремонт на съществуващ комуникационен и силов кабел в сервитута на трасето на напорния тръбопровод между ВЕЦ Спанчево и апаратната камера на ВЕЦ Спанчево в землището на с. Горно Спанчево, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „ПИРИНСКА БИСТРИЦА-ЕНЕРГИЯ“ ЕАД

Прочети още...

Съобщение №945/2022

Изх. №3101(1)/28.07.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Кабел 20 kV за външно електрозахранване на Приемно - предавателна станция № 2406, находяща се в поземлен имот с идентификатор 03504.224.1, местност Ридо по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“

възложител:„ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Прочети още...

Съобщение №944/2022

Изх. №3086(2)/28.07.2022 г.

Уведомление за „План-извлечение по чл. 52, ал. 2 и ал. 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и §3, ал. 2, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите за 2022 г. в гори, собственост на Димитър Хаджигеоргиев“

възложител:Д. Х.

Прочети още...