Съдържание

Посетители

В момента има 152  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №826/2022

Изх. №2562(1)/27.06.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение за “Изграждане на склад за строителни материали в поземлен имот с идентификатор 17395.137.42 (УПИ XI-137.42 от кв. 281 по плана на гр. Гоце Делчев) по КК и КР на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: „ОРБЕЛУС ИНВЕСТ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №825/2022

Изх. №1257(5)/27.06.2022 г.

Уведомление за изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) съдържащ следните самостоятелни части: Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ), с който УПИ XXXV-333 от кв. 6 по плана на с. Попови ливади, община Гоце Делчев да се отреди за „Жилищни функции“ и Инвестиционен проект за изграждане на жилищна сграда в УПИ XXXV-333 от кв. 6 по плана на с. Попови ливади, община Гоце Делчев (поземлен имот с идентификатор 87802.10.171 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград)“

възложител: К. В.

Прочети още...

Съобщение №824/2022

Изх. №2733(1)/24.06.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Преустройство с реконструкция на жилищна сграда с магазини в поземлен имот с идентификатор 65334.300.1001 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: З. П., И. П.

Прочети още...

Съобщение №823/2022

Изх. №2723(1)/24.06.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на еднофамилна жилищна сграда и допълващо застрояване - лятна кухня в поземлен имот с идентификатор 17395.501.1976 (УПИ II0.1976, кв. 50по плана на гр. Гоце Делчев) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: Б. Д.

Прочети още...

Съобщение №822/2022

Изх. №2716(1)/24.06.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на обект „Втори етап от жилищна сграда - трети и четвърти етаж и тавански етаж - жилищен в поземлен имот с идентификатор 56126.600.445 (УПИ Х - 445,446, кв. 38 по плана на гр. Петрич) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител: Д. Т.

Прочети още...

Съобщение №821/2022

Изх. №2712(1)/24.06.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в УПИ XV-42, кв. 35 по плана на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“

възложител: В. Й.

Прочети още...

Съобщение №820/2022

Изх. №2583(1)/24.06.2022 г.

Уведомление за „Проект на изменение на Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП-ПР) по плана на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Прочети още...