Съдържание

Посетители

В момента има 127  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №943/2022

Изх. №3121(1)/27.07.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на трафопост, кабели за захранване на трафопост и кабели НН – външно ел. захранване на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 02748.113.103 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил“

възложител: „АКВАТУР 01“ ООД

Прочети още...

Съобщение №942/2022

Изх. №2709(3)/27.07.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на склад към производствена сграда с идентификатор 56126.292.54.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 56126.292.54, местност Белия път по одобрените кадастрална и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „АРЕН БГ“ ООД

Прочети още...

Съобщение №941/2022

Изх. №3057(1)/26.07.2022 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 02960.162.8, местност Могилата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград“

възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА А. Г.

Прочети още...

Съобщение №940/2022

Изх. №3037(1)/26.07.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на външно електрозахранване на Приемно - предавателна станция № 2062, находяща се в поземлен имот с идентификатор 14492.42.32 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

възложител: „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Прочети още...

Съобщение №939/2022

Изх. №3080(2)/26.07.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Нарастване на земеделското стопанство чрез засаждане и отглеждане на домати и краставици оранжерийни и на патладжани в поземлени имоти с идентификатори 72744.6.3 и 72744.6.2 в местността Дългата нива по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Тополница, община Петрич, област Благоевград във връзка с изпълнение на Бизнес план по Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“

възложител: Е. У.

Прочети още...

Съобщение №938/2022

Изх. №2841(4)/26.07.2022 г.

Технологичен план за залесяване от 2022 година в гори собственост на Държавата, в териториалния обхват на ТП ДГС „Струмяни“, землище на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград

възложител: ТП „ДГС - СТРУМЯНИ“

Прочети още...

Съобщение №937/2022

Изх. №2734(3)/26.07.2022 г.

Уведомление за проект на „Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 37349.85.16, местност Джанговец по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ключ, община Петрич, област Благоевград с цел отреждането му „за цех за производство на пелети“

възложител: В. Д., О. С.

Прочети още...