Съдържание

Посетители

В момента има 136  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №999/2022

Изх. №3221(1)/05.08.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Закупуване и монтиране на хладилни камери и хладилно оборудване за нуждите на оранжерии за зеленчуци, изградени в поземлен имот с идентификатор 56126.169.25, местност Карачали по одобрените кадастрална карата и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител: К. У.

Прочети още...

Съобщение №998/2022

Изх. №3217(1)/05.08.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на дърводелски цех и склад в поземлен имот с идентификатор 77058.5.330, местност Потока по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград“

възложител: „ИНТЕРКОМЕРС 2010“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №997/2022

Изх. №3205(1)/05.08.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „БКТП 1х400kVА, 20/0.4 kV“ и „Кабелна линия 20 kV“ с цел външно ел. захранване на обект „Предприятие за производство на оптични кабели“ в УПИ ХХ-1437, кв. 14 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

възложител: „ОПТИКОМ“ ООД

Прочети още...

Съобщение №996/2022

Изх. №3197(1)/05.08.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала до 30 kW върху покрива на съществуваща сграда, разположена в УПИ III, пл. № 206, кв. 26 по плана на с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград и прилежащия терен в имота“

възложител: „ПАНИЧАРСКИ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №995/2022

Изх. №3189(1)/05.08.2022 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 61813.703.67, местност Мразеница по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА Е. Ч.

Прочети още...

Съобщение №994/2022

Изх. №3185(1)/05.08.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация с инсталирана мощност 200 кWр за собствени нужди, върху сграда с идентификатор 40539.230.375.8, разположена в поземлен имот с идентификатор 40539.230.375 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „ЕКОГЕОИНВЕСТ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №993/2022

Изх. №3179(1)/05.08.2022 г.

Уведомление за „Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (изменение на ПУП – ПР) в обхват: УПИ ХІV-207 и УПИ ХV-208, кв. 41 по плана с. Катунци, община Сандански, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Прочети още...