Съдържание

Посетители

В момента има 234  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2019 г.

Решение №38-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №38-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на винарска изба в съществуваща сграда с идентификатор 40926.53.57.1 в поземлен имот с идентификатор 40926.53.57 в местността Чешмата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кърналово, община Сандански, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002072 „Мелнишки пирамиди“ за опазване на дивите птици и защитена зона BG0001028 "Среден Пирин - Алиботуш" за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна.

Местоположение: 40926.53.57 в местността Чешмата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кърналово, община Сандански, област Благоевград;BG0002072 „Мелнишки пирамиди“ и защитена зона BG0001028 "Среден Пирин - Алиботуш"

Възложител: "Шестака" ООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №37-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №37-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз, автомивка, магазин за авточасти и търговски обект – кухня за бързо хранене в поземлен имот с идентификатор 24267.77.13 в местността Кури чаир по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 24267.77.13 в местността Кури чаир по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград; защитена зона BG0002076 „Места“.

Възложител: А. М. М., А. Д. Д.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №36-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №36-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Засаждане на трайни насаждения в поземлен имот с идентификатор 87446.76.13 в местността Мариново по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Яново, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 87446.76.13 в местността Мариново по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Яново, община Сандански, област Благоевград; защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител:„М и К ИЗВОРА“ ООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №35-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №35-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на бензиностанция, търговски обект, офиси и автомивка“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 43606.8.7 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград, защитени зони BG0001030 “Родопи Западни” и BG0002076 “Места”.

Възложител: Е. Е. Х.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №34-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №34-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот № 020002, землище на с. Генерал Тодоров, община Петрич, област Благоевград, защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”.

Възложител: С. И. Ш., К. Ж. Т.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №33-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №33-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на три броя жилищни сгради“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №049005, землище на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград , защитена зона BG0001021 “Река Места”

Възложител: К. Д. И.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №32-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №32-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 02748.24.154 в местност Полето по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил за промяна на предназначението на имота от „нива“ в „за офиси и битова сграда“, който няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.).

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 02748.24.154 в местност Полето по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил; защитена зона BG0002099 „Кочериново”

Възложител: А. В. А.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.