Съдържание

Посетители

В момента има 657  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2019 г.

Решение №10-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №10-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в ½ част от имот № 023057, местност „Широка ливада“, землище на с. Рибново, община Гърмен област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот № 023057, землище на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград , защитена зона BG0001021 “Река Места”

Възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА А. А. М., Ф. А. У., Д. А. С.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №09-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №09-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Основен ремонт и реконструкция на траен горски път „Беслет - Порязов чарк - Гроба“, землище на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград, на територията на ТП „ДГС Гърмен“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: землище на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград, на територията на ТП „ДГС Гърмен, защитена зона BG0001030 «Родопи - Западни».

Възложител: ЮЗДП ДП Благоевград ТП „ДГС ГЪРМЕН“

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №08-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №08-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на складова база за промишлени стоки и магазин в поземлен имот с идентификатор 17395.132.2 в местността Мочура по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 17395.132.2 в местността Мочура по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград; защитена зона BG0002076 „Места“.

Възложител: К. Р. П.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №07-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №07-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на магазин за мебели в поземлен имот с идентификатор 17395.171.5 в местността Текето по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 17395.171.5 в местността Текето по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград; защитена зона BG0002076 „Места“.

Възложител: Б. Н. Р.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №06-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №06-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на две жилищни сгради в имот с номер 000255 в местността Селището в землището на с. Буково, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици и защитена зона BG0001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: имот с номер 000255 в местността Селището, землище на с. Буково, община Гоце Делчев, област Благоевград; защитени зони BG0002076 „Места“ и BG0001021 „Река Места“.

Възложител: Б. М. М., Н. Н. М.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №05-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №05-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Облагородяване на имот № 026005, землище на гр. Кресна и имот № 033011, землище на с. Долна Градешница, община Кресна, област Благоевград с цел създаване на овощна градина“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот № 026005, землище на гр. Кресна, имот № 033011, землище на с. Долна Градешница, община Кресна, област Благоевград, защитени зони BG0000366 “Кресна - Илинденци” и BG0002003 “Кресна”

Възложител: В. Д. Р.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №04-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №04-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на къщи за гости“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот № 047072, землище на с. Балдево, община Гърмен, област Благоевград , защитена зона BG0002076 “Места”.

Възложител: „ВАНИТА“ ЕООД

тук може да изтеглите пълния текст на решението.