Съдържание

Посетители

В момента има 151  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2019 г.

Решение №24-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №24-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект на Горскостопанска програма на гори и земи в горска територия, собственост на Роженския манастир „Рождество Богородично“ в обхвата на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Сандански“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002072 „Мелнишки пирамиди“ за опазване на дивите птици и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: Горскостопанската програма (ГСП) обхваща гори и земи в горска територия, собственост на Роженския манастир „Рождество Богородично“ в обхвата на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Сандански“ съставляващи имоти с номера 000003, 000005, 000871, 000872, 000883, 000889, 000891, 000894 в землището на с. Любовище и имоти с номера 000151, 000156, 000017, 000018, 000019, 000021, 000026, 000027, 000028, 000029, 000003, 000031, 000032, 000033, 000652, 000654, 000655, 000656, 000659, 000662 в землището на с. Рожен, община Сандански, област Благоевград; защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител: Манастир „Рождество Богородично“

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №23-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №23-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с номер 007076 в местността Беслет, землище на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: имот с номер 007076 в местността Беслет, землище на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград; защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни“

Възложител: К. Г. К.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №22-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №22-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на водоизточници за борба с пожарите и изграждане и подобряване на горски пътища по подмярка 8.3. „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2010 г. на територията на ТП „ДГС Кресна“ и ТП „ДГС Симитли“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002003 „Кресна“ за опазване на дивите птици и защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: горски територии от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Кресна“ в землището на село Горна Брезница, град Кресна и село Влахи, община Кресна, област Благоевград и горски територии от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Симитли“ в землището на селата Сухострел и Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград; защитени зони BG0002003 „Кресна“ и BG0000366 „Кресна - Илинденци“.

Възложител: „Югозападно държавно предприятие“ ДП Благоевград

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №21-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №21-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 43699.57.842 в местността Попина лъка по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград за урегулиране на имота в зона „Ок“ и определяне на конкретно предназначение за „Рекреационни дейности“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение:ПУП-ПЗ е с обхват поземлен имот с идентификатор 43699.57.842 в местността Попина лъка по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград; защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител: К. Г.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №20-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №20-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Създаване на насаждения от бадеми“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение:имоти с № № 024129, 024066, 024065, 024072 и 024071, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, защитена зона BG0002003 “Кресна”

Възложител: О. С. С.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №19-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №19-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на тенис кортове, кафе, съблекалня, фитнес и офиси“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение:имоти с №№ 095023 и 095018, местност „Ливадите“, землище на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград , защитена зона BG0002076 “Места”.

Възложител: Д. В. М.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №18-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №18-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на склад за съхранение, поддръжка и ремонт на селскостопанска техника“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение:имот с идентификатор 17395.180.13 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград , защитена зона BG0002076 “Места”.

Възложител: А. А. Я.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.