Съдържание

Посетители

В момента има 202  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2019 г.

Решение №03-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №03-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на автомивка, складови площи и собствен водоизточник“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 50105.55.9 в местността „Скалата“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград, защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”.

Възложител: М. Н. М.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №02-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №02-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 43699.57.516, местност „Попина лъка“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград с отреждане за „вила“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 43699.57.516, местност „Попина лъка“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград, защитени зони BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” и BG0002126 “Пирин Буфер”

Възложител: Д. К. Л.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №01-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №01-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Горскостопанска програма (ГСП) за ПИ с идентификатор 66901.85.1 землище на с. Скрът, община Петрич, област Благоевград, която няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: ПИ с идентификатор 66901.85.1 землище на с. Скрът, община Петрич, област Благоевград, защитена зона BG0000167 “Беласица"

Възложител: В. А. П.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.