Съдържание

Посетители

В момента има 220  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2019 г.

Решение №52-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №52-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам проект на Подробен устройствен план – плана за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 31139.4.14 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Златолист, община Сандански, област Благоевград с отреждане за „Жилищно строителство“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: поземлен имот 31139.4.14 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Златолист, община Сандански, област Благоевград, защитени зони BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” и BG0002072 “Мелнишки пирамиди”

Възложител: Н. Б. Б., С. Б. Б.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №51-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №51-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти с идентификатори 56126.44.313 и 56126.44.310, местност „Тумбите“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград от „пасище“ в „нива“, с цел създаване и отглеждане на едногодишни култури, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: имоти с идентификатори 56126.44.313 и 56126.44.310 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград, защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”.

Възложител: Н. Б. П., Б. З. К.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №50-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №50-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за имот с №084069, землище на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил за промяна предназначението от „нива“ за „жилищно строителство“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №084069, землище на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил, защитена зона BG0002099 „Кочериново”

Възложител: Р. Р. Г.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №49-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №49-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 87802.10.2 в местността Папаз чаир по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици и защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 87802.10.2 в местността Папаз чаир по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград; защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител: З. М. Щ., Г. М. А., Л. М. Щ., Б. М. М., К. М. М.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №48-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №48-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в имот с номер 116065 в местността Реката, землище на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0000366 „Кресна – Илинденци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: имот с номер 116065 в местността Реката по картата на възстановената собственост на землището на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград; защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци“

Възложител: „ДИАРК“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №47-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №47-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Създаване на трайни насаждения от черен касис в поземлен имот с идентификатор 38532.35.216 в местността Каршилар по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград и в поземлен имот с идентификатор 49432.115.1 в местността Ташлъка по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград и закупуване на земеделска техника за обработка на почвата и прибиране на реколтата“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 38532.35.216 в местността Каршилар по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград и поземлен имот с идентификатор 49432.115.1 в местността Ташлъка по КККР на с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград; защитена зона BG0002076 „Места“

Възложител: „ИНТЕР НОВА ПЛЮС“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №46-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №46-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Създаване на 60 дка насаждения от шипка в поземлен имот с идентификатор 58390.12.5 в местността Шайтанкаси по одобрените кадастрална карата и кадастрални регистри (КККР) на с. Генерал Тодоров, община Петрич, област Благоевград, в поземлен имот с идентификатор 40539.71.17 в местността Капсиди-2 по КККР на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград, в поземлен имот с идентификатори 36083.10.5 в местността Мишето и поземлени имоти с идентификатори 36083.8.1 и 36083.3.16 в местността Св. Константин по КККР на с. Капатово, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и в защитена зона BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици

Местоположение: област Благоевград, община Петрич, поземлен имот с идентификатор 58390.12.5 в местността Шайтанкаси по КККР на с. Генерал Тодоров, поземлен имот с идентификатор 40539.71.17 в местността Капсиди-2 по КККР на с. Кулата, поземлен имот с идентификатор 36083.10.5 в местността Мишето и поземлени имоти с идентификатори 36083.8.1 и 36083.3.16 в местността Св. Константин по КККР на с. Капатово; защитени зони BG0001023 „Рупите - Струмешница“ и BG0002098 „Рупите“

Възложител: Д. И. Т.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.