Съдържание

Посетители

В момента има 467  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2019 г.

Решение №17-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №17-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на склад за селскостопанска продукция“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение:имоти с идентификатори 17395.137.34 и 17395.137.36 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград , защитена зона BG0002076 “Места”.

Възложител: М. Н. А., С. И. А.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №16-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №16-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Проект за Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за промяна на плана за регулация на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, като за имот пл. № 027104 се отреди нов УПИ VІІ, кв. 3 по плана на с. Попови ливади за „Вилно строителство“ и Проект на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за нова улица с начало о.т. 31 и продължение о.т. 31а, о.т. 31б, о.т. 31в и о.т. 31г по плана на с. Попови ливади, община Гоце Делчев“, които няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: имоти с номера 027104, 027155 (част) и 027144 (част) по картата на възстановената собственост на с. Добротино, община Гоце Делчев, област Благоевград към 16.10.2018 г.; защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител:И. А. Н.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №15-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №15-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 43699.57.534 в местността „Туричка черква“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград за отреждане на имота „за вила“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 43699.57.534 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград, защитени зони BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” и BG0002126 “Пирин Буфер”

Възложител:М. С. П.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №14-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №14-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам проект на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 04399.30.23, местност „Бозук Дермен“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Блатска, община Хаджидимово, за промяна на предназначението на земеделска земя и отреждане на имота за „преработка на строителни материали и фотоволтаична инсталация с мощност до 30 kW, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 04399.30.23 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Блатска, община Хаджидимово , област Благоевград , защитена зона BG0002076 “Места”

Възложител:„ШЕРБЕТОВ-М“ ООД

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №13-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №13-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам план за „Промяна начина на трайно ползване на имот с номер 025002 в местността Подински скат по картата на възстановената собственост за землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград от „Лозе“ в „Нива“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002003 „Кресна“ за опазване на дивите птици и защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: имот с номер 025002 в местността Подински скат по картата на възстановената собственост за землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград; защитени зони BG0002003 „Кресна“ и BG0000366 „Кресна - Илинденци“.

Възложител: ОБЩИНА КРЕСНА

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №12-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №12-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Основен ремонт на общински горски пътища, изграждане и ремонт на водоизточници” в имоти собственост на община Кресна във връзка с кандидатстване по мярка 8, подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ към Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имоти №000160, 000265, землище на с. Ощава, 000479, 000598, 000618, землище на с. Влахи, 000084, 000141, 000224, 000230, 000003, 000004, 000223, землище на с. Стара Кресна, община Кресна, област Благоевград, защитени зони BG0000366 „Кресна-Илинденци”, BG0002126 „Пирин-буфер“, BG0002003 „Кресна“.

Възложител: КМЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №11-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №11-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на три къщи за гости“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №035012, землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград, защитени зони BG0001030 “Родопи Западни” и BG0002076 “Места”

Възложител: А. С. Ш.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.