Съдържание

Посетители

В момента има 390  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Решение № 14/2020 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №14/08.21.2020 г.

РЕШИХ: очевидна фактическа грешка в Поправям допусната очевидна фактическа грешка в Решение №БД-13-ЕО/2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, с което е решено да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 57159.58.12 в местността Над междата по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена зона „Пп““.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-64-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-64-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на топлопровод – първа магистрала от колектор ТЕЦ І, ІІ, ІІІ, ІV до ж. к. „Самуил“ в землището но гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-63-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-63-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на предприятие за съхранение и преработка на плодове и зеленчуци и къща за гости в УПИ І с площ 16 234 м2, представляващ стопански двор, землище на с. Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-62-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-62-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), площадка за събиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) в част от УПИ II-275 в кв. 34 по плана на с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-74-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-74-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на едноетажна пристройка за разширение на котелно към съществуващ цех за производство и консервиране на сърми, разположен в поземлен имот с идентификатор 56126.601.4024 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...

28-АПК/2020

РЕШЕНИЕ ЗА СПИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 28-АПК/2020 г.

Спирам на започналото административното производство по подадено искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка с вх. №2716/26.08.2020 г. за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 04279.607.32, местност Бачиново по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград - за ново свободно застрояване на жилищни сгради за постоянно обитаване, хотелски комплекс с ресторант, СПА център, плувен басейн, тенис кортове, подземни и надземни гаражи

Възложител: „УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-71-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-71-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в имот №054017, местност „Трапо“, землище на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград, реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа и реконструкция на водопроводна мрежа на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...