Съдържание

Посетители

В момента има 486  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-104-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-104-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска техника и селскостопанска продукция, и изграждане на полиетиленова оранжерия на метална конструкция в имот №013004, местност „Гладно поле“, землище на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-84-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-84-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на млекопреработвателно предприятие в имот №025013, местност „Шейновото“, землище на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Прочети още...

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 18а, АЛ. 10 ОТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС ЗА за издадено издадено Решение №БД-32-П/2023 г. на директора на РИОСВ – Благоевград и писмо с изх. №157(16)/04.10.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ. 18а, АЛ. 10 ОТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

ДО
Г-Н ВАЛЕРИ ВЕНКОВ

 

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-93-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-93-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на спортни терени - игрища за футбол, тенис, баскетбол, съблекални, обслужващи помещения и санитарни възли в поземлени имот с идентификатор 17395.183.4 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-89-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-89-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Добив на подземни води, чрез изграждане на сондажен кладенец за капково напояване на 20 дка ягоди, 10 дка сливи, 5 дка смокини и 5 дка череши в имот № 013028, местност „Долна валта“, землище на с. Драката, община Струмяни, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-67-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-67-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на модулна мандра за преработка на мляко и търговия с млечни продукти в УПИ IX-511, кв. 58 по плана на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-63-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-66-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на стъклени оранжерии в поземлени имоти с идентификатори 65334.62.58 и 65334.71.14 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...