Съдържание

Посетители

В момента има 661  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-43-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-43-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Създаване на насаждения от касис и капкова система за напояването им в имоти с №№ 007012, 026001, 027009, 027010, 135005, 214006, 214008, 428002, 163008, 029012, 029009, 030005, 433001, 450033, 450035, 450037, 450040, 450044, 450048, землище на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-52-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-52-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Създаване на насаждение от малини в поземлени имоти с №№ 017078, 017077, 017013, 017088, 017014, 013034 и 016008 в землището на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-22-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-22-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Създаване на овощни градини в поземлени имоти с №№ 061009, 100.1908, 100.1911, 100.1912, 100.1914, 100.1917 и 000495 в землището на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград и добив на подземни води чрез изграждане на водовземно съоръжение“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-30-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-30-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Преустройство и промяна предназначението на ремонтна работилница в мандра за преработка на мляко с дневен капацитет 5 тона, находяща се в УПИ ХVІI-397, кв. 37 по плана на с. Катунци, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-53-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-53-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Модернизация на съществуващо земеделско стопанство, стопанисвано от ЕТ „Ковернел-Васил Георгиев“- изграждане на полиетиленова оранжерия с площ 3.000 дка в имот №031002 е землището на с. Михнево, община Петрич и създаване на черешова градина с площ 50 дка в имот № 078058 в землището на с. Беласица, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-44-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-44-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение Изграждане на предприятие за преработка на мляко в УПИ ХХІ-406, кв. 32 по плана на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

за издадено Решение №15-АПК/2023 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за оттегляне на писмо с изх. №4753(1)/23.11.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

за издадено Решение №15-АПК/2023 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за оттегляне на писмо с изх. №4753(1)/23.11.2022 г., с което е процедирано инвестиционно предложение „Изграждане на улица в с. Игралище от о.т. 60а до о.т. 50а по плана на с. Игралище, община Струмяни, област Благоевград“ с възложител Община Струмяни.

Прочети още...