Съдържание

Посетители

В момента има 400  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2012 г.

БД-42-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-42-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Хоризонтално дренажно водовземане от подземни води в река Благоевградска Бистрица – поземлен имот с идентификатор 04279.617.17 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград за паркова зона в кв. 216, находяща се между ул. „Даме Груев“ и р. Благоевградска Бистрица, гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Благоевград с адрес гр. Благоевград, пл. «Георги Измерлиев» № 1, Булстат 000024695

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-41-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-41-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на общински полумасивни сгради и изграждане на спортно-тренировъчни съоръжения за развитие на ученически спорт и екотуризъм в имот № 134011, местност  „Белмекен”, землище на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Якоруда, с адрес на управление гр. Якоруда 2790, ул. „ Васил Левски“ № 1, ЕИК 000025039

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-39-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-39-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на сграда за комплексно обществено обслужване за търговска дейност и паркинг в част от поземлен имот с идентификатор 04279.617.14 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на град Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Благоевград с адрес гр. Благоевград, пл. “Георги Измирлиев”  № 1, БУЛСТАТ 000024695

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-39-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-39-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на сграда за комплексно обществено обслужване за търговска дейност и паркинг в част от поземлен имот с идентификатор 04279.617.14 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на град Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Благоевград с адрес гр. Благоевград, пл. “Георги Измирлиев”  № 1, БУЛСТАТ 000024695

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-38-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-38-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград с изграждане на ПСОВ с капацитет 22 500 еквивалентни жители”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Гоце Делчев с адрес 2900 гр. Гоце Делчев, ул. "Царица Йоанна" № 2, БУЛСТАТ: 000024745

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-37-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-37-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Добив на подземни води за водоснабдяване на административна сграда и склад за съхранение на плодове и зеленчуци в имот №109021, местност „Чаирето”, землище с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Борис Кирилов Драгнев

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-36-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-36-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на бяло саламурено сирене, кисело мляко и кашкавал в УПИ І – 563, кв. 35 по плана на гр. Рила, община Рила, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: РПК „Рила" със седалище и адрес на управление гр. Рила, ул. „Христо Смирненски“ № 5, ЕИК  109053489

От тук може да изтеглите пълния текст на решението