Съдържание

Посетители

В момента има 243  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2012 г.

БД-21-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-21-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за гр. Банско с капацитет 29 980 е.ж. и рехабилитация на канализационната система на гр. Банско, Община Банско, Област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Банско с адрес 2770 гр. Банско, пл. "Никола Вапцаров" № 1, БУЛСТАТ: 000024663

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-20-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-20-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на амбулатория за специализирана медицинска помощ” в Урегулиран поземлен имот (УПИ) І – 385 в кв. 1 по плана на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Борислав Момчилов Николов

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-19-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-19-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на кравеферма с капацитет до 200 крави в имот № 042005  в местността „Самуилска поляна“, землище на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Георги Василев Петканин

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-18-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-18-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на спортно-развлекателен комплекс с места за настаняване „Белите скали“ в имот  №026117 в местността „Свети Петър“, землище на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: ЕТ «ВЕРОНИКА КАЦИЛОВА», ЕИН 201 841 937

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-17-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-17-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно  предложение „Монтиране на клетка за автомивка на Бензиностанция «Круиз - 77» в поземлен имот с идентификатор 56126.600.7404 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: «КРУИЗ 77» ООД, EИК 131245365

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-16-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-16-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно  предложение „Изграждане на гробищен парк в поземлен имот с идентификатор 04279.151.2 в местността „Колибите“, землище на гр. Благоевград, община Благоевград област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Роза Чимева Оркова

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-15-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-15-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно  предложение „Изграждане на площадка за отпадъци от черни и цветни метали в УПИ І в кв. 15 по регулационния план на  с. Бело поле – Промишлена зона, Община Благоевград, Област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: ЕТ Арарат - Мъгърдич Дюнгелян“, Булстат 040113446

От тук може да изтеглите пълния текст на решението