Съдържание

Посетители

В момента има 251  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2012 г.

БД-07-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-07-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на семеен хотел” в имот № 000584  с площ 841  м2 в местност „Хано”, землище на с. Марикостиново, Община Петрич, Област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител:  Велика Георгиева Гогулянова

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-06-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-06-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно  предложение „Разширяване на съществуваща сграда и изграждане на кладенец в имот №512.201 с площ 1000 м2, местност “Валого”, землище на с. Логодаж, Община Благоевград, Област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител:  Никола Стоянов Покровнишки

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-05-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-05-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно  предложение “Изграждане на МВЕЦ „Стойковци” на Р-3 от НС „Лешко”, землище на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител:  „РИЛ 2010“ ООД със седалище и адрес на управление Област Благоевград, Община Благоевград, 2700 гр. Благоевград, ул. „Васил Мечкуевски“ № 11, ЕИК 201072773

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-04-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-04-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно  предложение „Водозахранване на поливна система за обект „Стадион” в имоти с планоснимачни номера 44 и 73 в кв. 21 по плана на с. Места, Община Банско, Област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони  

възложител: Община Банско със седалище и адрес на управление гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1, ЕИН 000024663

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-03-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-03-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение «Реконструкция и промяна на предназначението на част от склад в багрилно и перално помещение и прилежащи съоръжения – сграда с идентификатор 17395.501.3239.3 в поземлен имот с идентификатор 17395.501.3239 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, Община Гоце Делчев, Област Благоевград», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „ПИРИН – ТЕКС” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. „Драма” № 50, ЕИК 811131069

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-02-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-02-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Вилно застрояване  в поземлен имот с  №009073, местност  „Гроба”, землище на с. Ковачевица, Община Гърмен, Област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони  

възложител: Георги Илиев Гогов и др.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-01-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-01-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Магазин за промишлени стоки и собствен водоизточник” в имот  № 110060 в местността „Ливадите -1”, землище на с. Кърналово, Община Петрич, Област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Снежана Николова Чолакова

От тук може да изтеглите пълния текст на решението