Съдържание

Посетители

В момента има 811  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2012 г.

БД-35-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-35-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и площадка за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)“ в имот с идентификатор 56126.601.170 по кадастралната карта и кадастралните регистри (УПИ ІІІ, кв. 3) на град Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „ЕВИ - 89“ ЕООД, ЕИК: 201733502, с адрес на управление гр. Симитли, ул. „Изворите“ № 37, община Симитли, област Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-34-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-34-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), площадка за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) в имот с идентификатор 61813.750.431 в УПИ І, кв. 152 по плана на град Разлог, община Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „НИКИ МЕТАЛ“ ЕООД, ЕИК: 101659353, с адрес на управление с. Черниче, ул. „Кирил и Методий“ № 3, община Симитли, област Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-33-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-33-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение «Строителство на кланица за ЕПЖ и ДПЖ с транжорни за червени и бели меса“ в имот с идентификатор 17395.131.2, с адрес на поземления имот: гр. Гоце Делчев, п.к. 2900, местност „Мочура“, община Гоце Делчев, област Благоевград», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: «Кланица Меркез» ООД със седалище и адрес на управление град Гоце Делчев, Промишлена зона, местността «Мочура», ЕИК 201997594

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-32-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-32-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на сладолед и сладки“ в имот №031029 с площ 3.996 дка в местност „Черешарката, землище на с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „ИЛО-ИЛО Балкан“ ЕООД с адрес на управление: УПИ 055032, местност „Валога“, землище на с. Поленица,  община Сандански, област Благоевград, ЕИК 201303988

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-31-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-31-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Добив на подземни води чрез изграждане на сондажен каладенец за капково напояване на овощни масиви в имоти №097009, №098005 и №099002, местност „Бегова поляна“, землище на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: «ДОСА – ПЛОД» ООД със седалище и адрес на управление община Сандански,  гр. Сандански, ул. «Станке Димитров» № 4, ЕИН: BG 101 699 561

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-30-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-30-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на ПСОВ - гр. Хаджидимово, с. Садово, с. Копривлен и с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград с капацитет 4975 еквивалентни жители в имот №004176, местност „Кокошките“, землище на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград и съпътстваща инфраструктура – обслужващ път, външен ел. провод, довеждащ и отвеждащ канал и довеждащ водопровод”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Хаджидимово с адрес 2933 гр. Хаджидимово, ул. "Димо Хаджидимов" № 46, БУЛСТАТ: 000025014

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-29-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-29-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Строителство на помещения за търговска, складова и производствена дейност с офиси за облицовъчен камък в имот №115014 с площ 4,869 дка в местността „Полян олар“, землище на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Шенол Кемал Летиф

От тук може да изтеглите пълния текст на решението