Съдържание

Посетители

В момента има 251  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2012 г.

БД-14-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-14-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на  въздействието  върху околната среда за  инвестиционно  предложение „Добив на подземни води в поземлен имот № 300033 с площ 22.263 дка в м. „Горничето“, землище на с. Марикостиново, община Петрич“ за нуждите на обект „Цех за производство на новогодишна украса и пристройки към него, изграден в УПИ – 300031, 300032, част от имот № 300033, м. „Горничето“, землище на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: «ФЕСТОНИ» ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-13-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-13-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение «Строителство на открит рудник за добив на скално-облицовъчни материали - мрамори с площ 238 471 м2 на участък «Централен – 1» от находище «Илинденци», землище на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград», което има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Илинденски мрамор“ ООД със седалище и адрес на управление гр. София, район „Изгрев“, ул. „Райко Алексиев“ № 26, бл. 3, вх. В, ЕИН: BG 101 049 147

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-12-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-12-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изгражда не МВЕЦ на течащи води на р. Динков дол и р. Вапата в землището на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „ИРЕКС“ ЕООД, ЕИК 201625100

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-11-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-11-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ с водохващане на река Мътница на кота 1095 м и сградоцентрала на кота 925 м, землище на с. Тешово, община Хаджидимово, област Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: «АКВА ЕНЕРЖИ БВ» ООД, ЕИН 201155151 с адрес  гр. Благоевград -2700, ул. «Чаталджа» № 1А

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-10-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-10-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Разширение на съществуваща площадка с нови дейности: събиране, временно съхраняване и транспортиране на негодни за употреба батерии и акумулатори и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване в поземлен имот с идентификатор 56126.990.4012 (УПИ І, кв. 1 по действащия РП на гр. Петрич) с площ 653 м2 и адрес на поземления имот гр. Петрич, п.к. 2850, „Долна Джумая“, община Петрич, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител:  “Дизар Мегаметал” ООД, ЕИК: 201328607 с адрес гр. Петрич, ул. „Христо Чернопеев“ № 9А, община Петрич, област Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-09-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-09-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение «Изграждане на хотелски комплекс със СПА център в поземлен имот с идентификатор 61813.689.586 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител:  „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД със седалище и адрес на управление гр. София, община Столична, район Витоша, ул. „Вихрен“ № 10, ЕИК 040463255

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-08-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-08-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изземване на наносни отложения до 10 000 м3/год. от повърхностен воден обект р. Струма в местността „Ормана“, землище на гр. Сандански и с. Вълково, Община Сандански, Област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител:  „Стоун – 2002 ООД“ със седалище и адрес на управление гр. Сандански, ул „Скопие“ № 26, ЕИК: BG 130 790 423

От тук може да изтеглите пълния текст на решението