Съдържание

Посетители

В момента има 775  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2012 г.

БД-28-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-28-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Добив на подземни води в имот №000230 в местност „Духче баир“, землище на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: «НУРТС – България» АД със седалище и адрес на управление гр. София, Столична община – район Изгрев, бул. «Пейо Яворов» № 2, ЕИК 201105038

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-27-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-27-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение  “Изграждане на кравеферма за 56 дойни крави в лактация в поземлен имот с идентификатор 61813.144.24, местност „Седрач“, землище на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител:  „ВЕЛЕВИ 11” ООД с адрес на управление  община Разлог, гр. Разлог, ул.”Голак” № 33, ЕИК 101032856

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-26-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-26-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение  „Изграждане на споретен комплекс в УПИ І – 299, кв. 32 по плана на с. Годлево, община Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Разлог с адрес гр. Разлог, ул. «Стефан Стамболов» № 1, БУЛСТАТ 000024948

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-25-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-25-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на животновъдна ферма - кравеферма с капацитет до 150 животни“ в имот №033096 с площ 4.291 дка в местност „Пенковото“, землище на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: ЕТ „Недялка Мавродиева – Нел Пропърти“

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-24-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-24-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Добив на подземни води, чрез изграждане на водовземно съоръжение (сондажен кладенец) в имот с идентификатор 21498.350.16, землище на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: "ЛИРА - АТОН" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София - 1618, бул. „България” № 98, сграда Астра – офис 9В, ЕИК: 130486121

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-23-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-23-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на малко предприятие за производство на екологични горива – пелети и брикети, складова и търговска дейност и административно - битова сграда в поземлен имот с идентификатор 02748.502.4 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „СТЕНИДОМ – 2007“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-22-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-22-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Гостун“ на р. Матан дере, землище на с. Гостун, община Банско, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „МАУНТАЙН ХОЛИДЕЙЗ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението