Съдържание

Посетители

В момента има 305  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2012 г.

БД-48-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-48-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Жилищно и обществено строителство и изграждане на собствен водоизточник - тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 02676.174.10, местност „Овиначе“, землище на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Димитър Михаилов Джолев

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-46-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-46-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ на течащи води на р. Градевска, ляв приток на р. Струма в землището на с. Градево, община Симитли, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: «Енерджи инвест БГ» ООД със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Полковник Дрангов № 50, ЕИК 201529955

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-47-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-47-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и пункт за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали“ в имот с идентификатор 61813.750.5200 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, местност „Гарата“, ул. „Промишлена зона“, гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „ФАРА МЕТАЛ" ООД, ЕИК: 200066365, с адрес на гр. Разлог, ул. „Баница" № 5, община Разлог, област Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-45-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-45-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение «Изменение на обект «МВЕЦ ТАС» на р. Влахинска, землище на с. Влахи, община Кресна, област Благоевград», което има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци”, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерския съвет (ДВ бр. 21/2007 г., изм. и доп.)

възложител: „ХИДРОЕНЕРГО – ТАС“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 60, ет. 1, ап. 7, ЕИН 131056489

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-44-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-44-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на мотелски комплекс в поземлен имот №104007 с площ 1.404 дка, местност „Китовица“, землище на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: «Пенсилвания пропъртис» ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, район Възраждане, бул. «Стамболийски» № 74, ет. 3, ап. 9, БУЛСТАТ 175358910

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-43-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-43-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение «Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – с. Юруково с капацитет 1678 еквивалентни жители в имот №029014 с площ 0.354 дка и имот №029015 с площ 3.382 дка, местност «Долна водница», землище на с. Юруково, община Якоруда, област Благоевград», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Якоруда с адрес 2933 гр. Якоруда, ул. "Васил Левски" № 1, ЕИК 000025039

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-40-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-40-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на напоителна система за капково напояване на лозови насаждения, находящи се в имоти №019015 и №019007 в местност „Дълбок андък“, №101004 в местност „Турска ширина“, №076001 и №123003 в местност „Ширината“ и №039001 в местност „Турските лозя“, землище на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил и добив на подземни води от два броя тръбни кладенци съответно в имоти №039001 в местност „Турските лозя“ и №019030 в местност „Дълбок андък“, землище на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител:„БЪЛГАРСКО ВИНО“ ООД със седалище и адрес на управление град София, район Изгрев, ул. "Лъчезар Станчев" № 5, сграда А, ет.7 , EИК 123576718

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Публикувано на 21.09.2012 г.


От тук може да изтеглите решение за поправка на очевидна фактическа грешка

Публикувано на 03.10.2012 г.