Съдържание

Посетители

В момента има 232  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №920/2015

Горскостопанска програма за имот с идентификатор 21498.287.7 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград – собственост на физически лица

Прочети още...

Съобщение №919/2015

Инвестиционно предложение „Изграждане на производствено хале и три броя хладилни камери за обработка на гъби с частична реконструкция на съществуваща сграда в УПИ IV в кв. 271 по плана на гр. Банско, община Банско, област Благоевград, идентичен с поземлен имот с идентификатор 02676.501.3961 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №918/2015

Горскостопанска програма за имот с идентификатор 21498.205.9 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград – собственост на физически лица

Прочети още...

Съобщение №917/2015

инвестиционно предложение “Изграждане на защитни укрепителни съоръжения - крайбрежни стени по десния бряг на р. Струма за предпазването му от ерозия на територията на гр. Симитли и от наводнения от т. 1 с координати Х 4513603.73 и У 8480829.08 до т. 2 с координати Х 4513997.59 и У 8481019.35, община Симитли, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №916/2015

инвестиционно предложение “Изграждане на защитни укрепителни съоръжения - крайбрежни стени по десния бряг на р. Струма за предпазването му от ерозия на територията на гр. Симитли и от наводнения от т. 1 с координати X 4514190.63 и У 8481179.91 до т. 2 с координати Х 4514155.27 и У 8481140.65 при моста, община Симитли, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №915/2015

План-извлечение за промяна вида на сечта през 2015 г. в гори, собственост на държавата от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Гоце Делчев” – отдели, подотдели 26 „е“, 26 „з“, 27 „ж“, 28 „б“, 29 „а“, 34 „п“, 42 „а“, 42 „д“, 42 „и“, 42 „п“, 45 „а“, 52 „а“, 53 „в“, 58 „в“, 58 „е“, 59 „б“, 59 „д“, 60 „б“,, 60 „в“, 60 „л“, 63 „о“, 66 „г“, 77 „и“, 80 „п“, 80 „р“, 82 „в“, 83 „м“, 170 „к“, 171 „и“, 173 „б“, 173 „д“, 175 „е“, 177 „б“, 179 „а“, 179 „б“, 179 „в“, 183 „е“, 183 „з“, 186 „б“, 187 „е“, 188 „б“, 189 „в“, 190 „в“, 196 „д“, 197 „м“, 201 „а“, 232 „а“, 232 „б“, 232 „ш“, 240 „г“, 240 „е“, 240 „в“, 264 „р“, 268 „б“, 269 „г“, 270 „в“, 271 „г“, 278 „л“, 284 „р“, 288 „б“, 291 „е“, 291 „д“, 294 „а“, 321 „ц“, 322 „и“, 329 „б“, 330 „п“, 335 „в“, 335 „ж“, 341 „ж“, 341 „к“, 344 „г“, 344 „д“, 345 „и“, 346 „е“, 347 „и“, 348 „д“, 348 „л“, 350 „в“, 356 „б“, 356 „г“,, 356 „д“, 366 „д“, 377 „в“, 377 „г“, 377 „д“, 409 „а“, 409 „б“, 445 „е“, 445 „к“, 451 „д“, 473 „и“, 473 „л“, 477 „г“, 484 „б1“, 500 „е“, 504 „р“, 548 „б“, 548 „г“, 559 „в“, 559 „м“, 563 „в“, 577 „а“, 578 „з“, 593 „б“, 594 „з“, 595 „а“, 595 „в“ и 596 „в“

Прочети още...

Съобщение №914/2015

инвестиционно предложение “Изграждане на ажурна ограда с височина 2.20 м около имот № 050034 с площ 0.653 дка, землище на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...