Съдържание

Посетители

В момента има 487  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №22/2018

Изх. № 21(1)/16.01.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на къща за гости в имот с номер 012123 в местността Гръцка нива, землище на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: „ЕКОЛУКСВИЛ“ ЕООД, ЕИК 200830845

Прочети още...

Съобщение №21/2018

Изх. № 36(2)/15.01.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на обувен цех, административни, складови и търговски обекти в поземлен имот с пл. №4 по регулационния план на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител: „ГЛОБУС“ ООД, ЕИК 101509115

Прочети още...

Съобщение №20/2018

Изх. № 4086(1)/15.01.2018 г.

инвестиционно предложение „Реконструкция и промяна предназначението на „Вегетационна къща“ в „Бар-басейн“ в УПИ ХVІІІ по плана на гр. Сандански (имот с идентификатор 65334.206.678 по КККР на гр. Сандански)“

Възложител: „ВИЛА СИНТИКА“ ЕАД, ЕИК 204633489

Прочети още...

Съобщение №19/2018

Изх. № 94(1)/11.01.2018 г.

инвестиционно предложение „Пристройка към съществуваща двуетажна битова-административна сграда, находяща се в УПИ І-819, кв. 25а по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА СИМИТЛИ

Прочети още...

Съобщение №18/2018

Изх. № 93(1)/11.01.2018 г.

инвестиционно предложение „Реконструкция, преустройство и промяна на предназначението на масивна сграда, находяща се в УПИ ХІІІ-7, кв. 2 по плана на с. Железница, община Симитли, област Благоевград в „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“

Възложител: ОБЩИНА СИМИТЛИ

Прочети още...

Съобщение №17/2018

Изх. № 44(1)/11.01.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на уличен водопровод за минерална вода от осова точка 110, кв. 7 до осова точка 176, кв. 18 по плана на „Огняновски минерални бани“, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА ГЪРМЕН

Прочети още...

Съобщение №16/2018

Изх. № 38(1)/11.01.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на къща за гости в поземлен имот с идентификатор 61813.474.47, местност „Леската“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: ОГНЯН ЧИЛЕВ

Прочети още...