Съдържание

Посетители

В момента има 649  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1208/2018

Изх. №4340(1)/19.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Изместване на съществуваща улична канализация, минаваща през имоти с идентификатори 04279.627.150, 04279.627.151 и 04279.627.152 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, ЕИН 000024695

Прочети още...

Съобщение №1207/2018

Изх. №4321(1)/19.12.2018 г.

уведомление за “Горскостопанска програма за имоти с №001034 и №030022, землище на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград“.

Възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА Н. Г. Ц.

Прочети още...

Съобщение №1206/2018

Изх. №4320(1)/19.12.2018 г.

уведомление “Горскостопанска програма за имот №022005, землище на гр. Добри лаки, община Струмяни, област Благоевград“.

Възложител: К. А. С.

Прочети още...

Съобщение №1205/2018

Изх. №4308(1)/19.12.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на гараж в УПИ XVI-30, кв. 34 по плана на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „КОТТОН ХИЛ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1204/2018

Изх. №4294(1)/19.12.2018 г.

уведомление за “Горскостопанска програма за имоти с №000815 и №000817, землище на с. Влахи, община Кресна, област Благоевград“.

Възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА К. Н. Д.

Прочети още...

Съобщение №1203/2018

Изх. №4289(1)/19.12.2018 г.

инвестиционно предложение “Създаване на малко предприятие за производство на пелети в съществуваща сграда, находяща се поземлен имот с идентификатор 04279.618.27 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: „БАЛКАН ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1202/2018

Изх. №4234(1)/19.12.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на цех за обработка на камък в поземлен имот с идентификатор 38532.21.183 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител: „КОПРИВЛЕН МРАМОР“ ЕООД , ЕИК 811141501

Прочети още...