Съдържание

Посетители

В момента има 153  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1215/2018

Изх. №4318(21)/27.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на бензиностанция и сграда за търговия в поземлен имот с идентификатор 56839.52.86 в местността Поручик Минков по одобрените кадастрална карата и кадастрални регистри на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „НОЛА - 18“ ЕООД ЕИК 101026465

Прочети още...

Съобщение №1214/2018

Изх. №4300(2)/27.12.2018 г.

инвестиционно предложение “Монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност до 30 kW върху покрива на съществуваща сграда в имот с № 050017, местност „При спирката“, землище на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград”

Възложител: Г. А. М.

Прочети още...

Съобщение №1213/2018

Изх. №4290(2)/27.12.2018 г.

инвестиционно предложение “Жилищно строителство в имот с № 001194, местност „Аджиево“, землище на с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител:„НЕОВИН“ ЕООД,ЕИК 204843555

Прочети още...

Съобщение №1212/2018

Изх. №4177(4)/27.12.2018 г.

инвестиционно предложение “Жилищно строителство в имот с № 001194, местност „Аджиево“, землище на с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител:С. Н. Т., Ф. И. К., Ю. И. Т.

Прочети още...

Съобщение №1211/2018

Изх. №4039(4)/27.12.2018 г.

уведомление за „Подробен устройствен план – плана за застрояване /ПУП-ПЗ/ за промяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 21498.157.12, местност „Благиица“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград“ от „нива“ в „за закрит плувен басейн“

Възложител:„АЛФА-2005“ ООД, ЕИК 101681823

Прочети още...

Съобщение №1210/2018

Изх. №3667(3)/27.12.2018 г.

Уведомление за „Проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 57176.315.14, местност Селището по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград от „друг вид земеделска земя“ в за „жилищно строителство“

Възложител: Н. А. Г.

Прочети още...

Съобщение №1209/2018

Изх. №4348(1)/19.12.2018 г.

инвестиционно предложение за „Изграждане (преобразуване) и монтаж на машини за цех за преработка на охладен и пресен картоф“

Възложител: „АГРО ДИАНА - 2012“, ЕИК 202040486

Прочети още...