Съдържание

Посетители

В момента има 327  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1180/2018

Изх. №4246(1)/11.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Закупуване на машини и оборудване за преработка и маркетинг на пчелен мед, които се предвижда да бъдат монтирани в търговски обект, находящ се в УПИ I, пл.№ 657, кв. 5 по плана на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител:„АВДИКОВ 1958“ ЕООД ЕИК 205418710

Прочети още...

Съобщение №1179/2018

Изх. №4241(1)/11.12.2018 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 02676.194.14 и 02676.201.56 в местността Дъбовец по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград – собственост на наследниците на И. Л. Д.“

Възложител:НАСЛЕДНИЦИТЕ НА И. Л. Д.

Прочети още...

Съобщение №1178/2018

Изх. №4194(1)/11.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Оптимизиране на технологично оборудване на цех за производство на детайли от техническа пластмаса и метал, находящ се в сграда с идентификатор 56126.600.4018.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.600.4018 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград чрез доставка на нови машини с цел подобряване на качеството на произвежданите детайли“

Възложител:„АКВАСИСТЕМ“ ООД ЕИК 200376702

Прочети още...

Съобщение №1177/2018

Изх. №4153(1)/11.12.2018 г.

инвестиционно предложение “Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 65334.97.16 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител:„ЦЕМСТРОЙ“ ООД

Прочети още...

Съобщение №1176/2018

Изх. №4248(1)/10.12.2018 г.

инвестиционно предложение за „Доставка на оборудване за автосервиз в гр. Гоце Делчев“

Възложител:„ПИРАНЯ - 81“ ЕООД, ЕИК 201506006

Прочети още...

Съобщение №1175/2018

Изх. №4245(1)/10.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Монтаж на фотоволтаична инсталация в имот с идентификатор 47189.90.36 (УПИ I090003, 090025, 090026 и 090027, м. „Долен засек“) по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“

Възложител:„МИЛЕНИУМ“ ООД, ЕИК 101547807

Прочети още...

Съобщение №1174/2018

Изх. №4242(1)/10.12.2018 г.

инвестиционно предложение “Вътрешно преустройство на магазин, разположен в сграда с идентификатор 17395.501.2218.1, изградена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.2218 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград в магазин за хранителни и нехранителни стоки с кулинарен щанд и топла точка“

Възложител:ЕТ „СТОДЖА - МС - СТОЯН ДЖАДЖЕВ“, ЕИК 040463757

Прочети още...