Съдържание

Посетители

В момента има 656  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1222/2018

Изх. №4366(1)/27.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Създаване на трайни насаждения от сливи в поземлен имот №045031 в землището на с. Селище, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител:Р. Г. В.

Прочети още...

Съобщение №1221/2018

Изх. №4359(1)/27.12.2018 г.

уведомление за изготвяне на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за уличен водопровод до имот № 029023, местност „Сивриите“, землище на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград

Възложител: Д. Р. С.

Прочети още...

Съобщение №1220/2018

Изх. №4358(1)/27.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Преустройство на приемно - предавателна станция за глас и/или данни на „БТК“ ЕАД № SO1680_А, изградена в част от поземлен имот с идентификатор 69941.8.119 в местността „Резервоара“ по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Струмешница, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „БТК“ ЕАД, ЕИК 831642181

Прочети още...

Съобщение №1219/2018

Изх. №4357(1)/27.12.2018 г.

уведомление за изготвяне на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имот № 76 и имот № 25 по плана на с. Делвино, община Благоевград, област Благоевград с цел образуване на нов имот № 89 по плана на с. Делвино, община Благоевград, област Благоевград с предназначение „за жилищно строителство“

Възложител: М. С. К.

Прочети още...

Съобщение №1218/2018

Изх. №4343(1)/27.12.2018 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасе на водопровод за минерална вода до поземлени имоти с идентификатори 47189.140.23 и 47189.140.5 в местността Хано по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград, представляващи урбанизирана територия с конкретно предназначение за „Хотел, ресторант и СПА център“

Възложител:„ХИДРОМОНТАЖ“ ООД ЕИК 831643568

Прочети още...

Съобщение №1217/2018

Изх. №4333(1)/27.12.2018 г.

Уведомление за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) в УПИ ІV-444, 445, кв. 24 по плана на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград, съдържащ следните самостоятелни части:
1. Подробен устройствен план (ПУП)– изменение на Плана за регулация и застрояване (ПРЗ);
2. Работен устройствен план (РУП);
3. Инвестиционен проект за „Реконструкция, адаптация и смяна на предназначението на съществуващ обем за „Жилищна сграда с търговски обект“

Възложител:К. И. Ж.

Прочети още...

Съобщение №1216/2018

Изх. №4331(1)/27.12.2018 г.

инвестиционно предложение “Външно електрозахранване НН на две жилищни сгради в УПИ V-57292, кв. 3, местност „Чарка“, землище на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител:„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 130277958

Прочети още...