Съдържание

Посетители

В момента има 583  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1194/2018

Изх. №3724(5)/17.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на оранжериен комплекс в поземлен имот с номер 034057 в землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

Възложител: В. Л. Х.

Прочети още...

Съобщение №1193/2018

Изх. №4307(1)/13.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда с магазин в поземлен имот с идентификатор 56126.600.9180 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „СТАНСТРОЙ 2018“ ЕООД, ЕИК 205195588

Прочети още...

Съобщение №1192/2018

Изх. №4306(1)/13.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на търговски обект - магазин за строителни материали и промишлени стоки в поземлен имот с идентификатор 56126.601.79 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „АЛЕКСАНДЪР 49“ ЕООД, ЕИК 101731386

Прочети още...

Съобщение №1191/2018

Изх. №4301(1)/13.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда с височина до 10 м в УПИ III -320, кв. 20 по плана на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: С. Г. Ч.

Прочети още...

Съобщение №1190/2018

Изх. №4278(1)/13.12.2018 г.

уведомление за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП - ПЗ) за имот с идентификатор 04279.22.44, местност „Стара гара – Ш.14“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград за промяна предназначението от „нива“ за „склад за промишлени стоки, магазин и офиси“

Възложител: В. П. В.

Прочети още...

Съобщение №1189/2018

Изх. №4276(1)/13.12.2018 г.

уведомление за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП - ПЗ) за имот с идентификатор 04279.27.13, местност „Стара гара – Ш.14“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград за промяна предназначението от „нива“ за „склад за промишлени стоки и жилищно строителство“

Възложител: Д. В. Ч.

Прочети още...

Съобщение №1188/2018

Изх. №4230(1)/13.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на физкултурен салон към съществуващо училище в УПИ I, кв.16 по плана на с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ С. ДОЛНО ДРЯНОВО, ОБЩ. ГЪРМЕН

Прочети още...