Съдържание

Посетители

В момента има 631  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №65/2019

Изх. №168(1)/04.02.2019 г.

Уведомление за „Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на търговски крайпътен комплекс - бензиностанция, газстанция, търговски обект и ТИР-паркинг в поземлен имот №014004, местност „Градините“ в землището на с. Чучулигово община Петрич, област Благоевград“, предвиждащо изграждане на локално платно с временни пътни връзки към АМ „Струма“ от км 438+500 до 438+160 м“

Възложител: „ОМВ БЪЛГАРИЯ“ ООД ЕИК 121759222

Прочети още...

Съобщение №64/2019

Изх. №286(1)/01.02.2019 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на гараж и склад за инвентар в УПИ III-97, кв. 20 по плана на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: М. Г. Ч. и др.

Прочети още...

Съобщение №63/2019

Изх. №270(1)/01.02.2019 г.

инвестиционно предложение “Външно електрозахранване НН на жилищна сграда в имот с № 051004, местност „Чуклата“, землище на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД ЕИК 130277958

Прочети още...

Съобщение №62/2019

Изх. №269(1)/01.02.2019 г.

инвестиционно предложение за “Увеличаване площта на земеделско стопанство чрез създаване на овощна градина от праскови изграждане в поземлен имот с идентификатор 56126.157.13, местност „Карачали“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: К. Г. С.

Прочети още...

Съобщение №61/2019

Изх. №238(1)/01.02.2019 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на модулна колонка за дизелово гориво със стационарен двустенен резервоар в поземлен имот с идентификатор 43565.40.10 в местността Друма по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „АЛФА КЕЙ ЕМ ДЖИ ГРУП“ ЕООД ЕИК 203476799

Прочети още...

Съобщение №60/2019

Изх. №237(1)/01.02.2019 г.

проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) в обхват УПИ VI, кв. 25 по плана на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград, за образуване на два нови УПИ Х-261 с площ 1321 м2 и УПИ ХI-261 с площ 772 м2 с отреждане за „Жилищно строителство“

Възложител: Е. Н. Б. и др.

Прочети още...

Съобщение №59/2019

Изх. №203(1)/01.02.2019 г.

уведомление “План – извлечение за промяна вида на сечта през 2019 г. в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС – Якоруда, землище на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“

Възложител: ТП „ДГС – ЯКОРУДА“

Прочети още...