Съдържание

Посетители

В момента има 392  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №44/2019

Изх. №130(2)/25.01.2019 г.

инвестиционно предложение „Водопроводно отклонение и площадков водопровод за сурова вода на Водоналивно предприятие „Пирин спринг“ АД с трасе от напорен водоем 120 м3 за с. Баничан в поземлени имот с идентификатор 02600.302.28 в местността Голака по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Баничан, община Гоце Делчев, област Благоевград до поземлени имоти с идентификатори 02600.26.110 и 02600.1.77 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баничан, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител:„ПИРИН СПРИНГ“ АД ЕИК 101742219

Прочети още...

Съобщение №43/2019

Изх. №4057(3)/25.01.2019 г.

уведомление за „Подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) на УПИ XII-8785 в кв. 10 по плана на Промишлена зона Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, отреден за поземлен имот с идентификатор 04279.619.89 по одобрени КК и КР на гр. Благоевград с предназначение „за производствена, търговска и обслужваща дейност“ и Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на УПИ XII-8785 в кв. 10 по плана на Промишлена зона Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, поземлен имот с идентификатор 04279.619.89 по одобрени КК и КР на гр. Благоевград – ново ниско свободно застрояване

Възложител: П. С. П.

Прочети още...

Съобщение №42/2019

Изх. №4208(7)/24.01.2019 г.

Уведомление за „Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в поземлен имот с идентификатор 56126.601.8126 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „ОГИ АУТО ПАРТС“ ЕООД ЕИК 204829559

Прочети още...

Съобщение №41/2019

Изх. №149(1)/23.01.2019 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда с гаражи и магазин - източно петно в УПИ Х - 2077 в кв. 118 по плана на гр. Сандански (поземлен имот с идентификатор 65334.300.2077 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сандански), община Сандански, област Благоевград“

Възложител: Л. П. К., А. П. К.

Прочети още...

Съобщение №40/2019

Изх. №145(2)/23.01.2019 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар е имот № 096039, местност „Срътеш“, землище на с. Юруково, община Якоруда, област Благоевград“

Възложител: И. С. Ш.

Прочети още...

Съобщение №39/2019

Изх. №118(1)/23.01.2019 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на амбулатория като допълващо застрояване в УПИ I - 385, кв. 1 по плана на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

Възложител:Б. М. Н.

Прочети още...

Съобщение №38/2019

Изх. №118(1)/21.01.2019 г.

инвестиционно предложение „Преустройство на сграда (склад) с идентификатор 65334.300.1323.2 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград в стоматологичен кабинет“

Възложител: „САН СМАЙЛ - ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ИЗВЪН БОЛНИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“ ООД ЕИК 101515520

Прочети още...